زهره رجایی زاده

زهره رجایی زاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcurate١٨:٠٥ - ١٣٩٨/١٠/٢٤اداره نمایشگاهگزارش
12 | 0
in a moment١٤:٤٦ - ١٣٩٨/١٠/٢٤در یک لحظهگزارش
2 | 0
interstice١٤:٤٠ - ١٣٩٨/١٠/٢٤مجازی: خلاءگزارش
0 | 1
bibliography١٣:١٦ - ١٣٩٨/١٠/٢٤فهرست منابع گزارش
60 | 0
bibliography١٣:١٦ - ١٣٩٨/١٠/٢٤منابعگزارش
18 | 1
basic book٠٩:٥٧ - ١٣٩٨/١٠/٢٤کتابهای پایهگزارش
0 | 0
publications٠٩:٢٨ - ١٣٩٨/١٠/٢٤انتشاراتگزارش
14 | 0
strictly١٥:٢٥ - ١٣٩٨/١٠/٢١به طور جدی به شدتگزارش
37 | 1
anthropology١٤:٥٠ - ١٣٩٨/١٠/٢١مردم شناسیگزارش
5 | 0
dialogical understanding١٤:١٤ - ١٣٩٨/١٠/٢١درک متقابلگزارش
5 | 0
adequately١٣:٠١ - ١٣٩٨/١٠/٢١به درستیگزارش
32 | 1
primarily١٠:١٣ - ١٣٩٨/١٠/٢١در وهله اولگزارش
30 | 1
accordingly٠٨:٥٩ - ١٣٩٨/١٠/٢١برهمین اساسگزارش
5 | 0
steel١٧:٣٢ - ١٣٩٨/١٠/٢٠سفت - محکم - سختگزارش
2 | 0
nursing baby٠٩:٢٨ - ١٣٩٨/١٠/١٦پرستار کودکگزارش
0 | 1
hand washing١٨:٥٨ - ١٣٩٨/١٠/١٥مایع دستشوییگزارش
0 | 1
friendly١٩:٠٣ - ١٣٩٨/١٠/١١محبوبگزارش
9 | 3
sufficiently١٨:٣٤ - ١٣٩٨/١٠/١١به قدر کافیگزارش
30 | 1
acquirer١٤:٥٧ - ١٣٩٨/١٠/١١خریدارگزارش
7 | 0