زهره رجایی زاده

زهره رجایی زاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهbinding agreement١٧:٣٥ - ١٣٩٩/٠٤/٣٠توافق نامه لازم الاجراگزارش
0 | 0
request١٧:٣٣ - ١٣٩٩/٠٤/٣٠مطالبه کردنگزارش
2 | 0
cons١٦:١٤ - ١٣٩٩/٠٤/٣٠نقاط ضعفگزارش
9 | 1
military exercise٠٧:١٢ - ١٣٩٩/٠٤/٠٥رزمایشگزارش
2 | 0
unmade١٢:٠٤ - ١٣٩٩/٠٤/٠٤نامرتب مثلا در مورد رختخواب: مرتب نکردن آن پس از برخاستنگزارش
16 | 0
bask in the sun١١:٥١ - ١٣٩٩/٠٤/٠٤حمام آفتاب گرفتنگزارش
5 | 0
science backed١٠:٣١ - ١٣٩٩/٠٤/٠٤پشتوانه علمیگزارش
7 | 0
honor a promise١٠:٢٠ - ١٣٩٩/٠٤/٠٤عملی کردن وعده به وعده خود عمل کردن وفای به عهدگزارش
2 | 0
foundering٠٦:٣٨ - ١٣٩٩/٠٤/٠٤بنیانگذار، از پا افتادن، لنگ شدن، فرو ریختن، خیط و پیت شدن، خیط و پیت کردن، سر خوردن، فرو رفتن، فرو نشستنگزارش
0 | 0
accompanying information١٣:٣٢ - ١٣٩٩/٠٣/١٨اطلاعات ضمیمهگزارش
5 | 0
mail١٧:٤٧ - ١٣٩٩/٠٣/١٧چیزی که دوستان به عنوان واحداندازه گیری نوشتند با این کلمه کاملا متفاوت است چون واحد اندازه گیری mile است در صورتی که این کلمه که بیشتر پست معنی می ش ... گزارش
37 | 1
do up١٤:٣٩ - ١٣٩٩/٠٣/١٧بازسازی کردنگزارش
32 | 0
tracking١١:٥٢ - ١٣٩٩/٠٣/١٧پیگیریگزارش
25 | 0
binding١١:٠٧ - ١٣٩٩/٠٣/١٧لازم الاجراگزارش
44 | 0
launcher٠٩:٤٩ - ١٣٩٩/٠٣/٠٤رابط گرافیکی رام گوشی راه اندازگزارش
2 | 0
eew١٠:٥٣ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠ایشگزارش
0 | 0
phew١٠:٥٢ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠آخیشگزارش
41 | 0
leave sb on read١٠:٥٠ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠پیامهای کسی را خواندن و دیدن اما جواب ندادنگزارش
2 | 0
debit card١٠:١٩ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠کارت بانکیگزارش
48 | 1
validate١١:٠٥ - ١٣٩٩/٠٢/١٩شارژ کردن کارتگزارش
7 | 0
flash card١٥:١٣ - ١٣٩٩/٠٢/١٥کارت تصویریگزارش
0 | 0
have come over٠٨:٥٥ - ١٣٩٩/٠٢/١٥کسی را دعوت کردنگزارش
2 | 0
pull sth shit٠٨:٥٣ - ١٣٩٩/٠٢/١٥لفظ تقریبا بی ادبانه عامیانه. به معنی یه غلطی کردن بامبول درآوردنگزارش
2 | 0
entry level١٧:٤٩ - ١٣٩٩/٠٢/١٤استخدام اولیه ( مناسب تازه کاران ) مبتدی کار سطح پایینگزارش
16 | 0
undoable١٠:٥٤ - ١٣٩٩/٠٢/١٤نشدنیگزارش
5 | 0
temp٠٨:٤١ - ١٣٩٩/٠٢/١٤پاره وقتگزارش
23 | 1
waiting staff٠٨:٣٦ - ١٣٩٩/٠٢/١٤پیشخدمتگزارش
2 | 0
aptitude test١٦:١٨ - ١٣٩٩/٠٢/١٢تست استعدادیابیگزارش
25 | 0
program١٤:٢٢ - ١٣٩٩/٠٢/١٢رشته درسی مثلا engineering program: که می شه رشته مهندسیگزارش
30 | 2
overall total١٠:١٢ - ١٣٩٩/٠٢/١٢جمع کلگزارش
0 | 0
emphasize١٣:٥١ - ١٣٩٩/٠٢/٠٧گوشزد کردنگزارش
14 | 1
past due bill check٠١:٣٨ - ١٣٩٩/٠١/٣٠چک برگشتیگزارش
0 | 0
self employed١٢:٠٦ - ١٣٩٩/٠١/٢٨مشاغل مستقل مشاغل آزادگزارش
7 | 1
beatless٠٦:٥٩ - ١٣٩٨/١١/٢٢بدون ضربهگزارش
2 | 1
millisecond١٩:٤٠ - ١٣٩٨/١١/٢٠عامیانه: ایکی ثانیهگزارش
0 | 0
downbeat١١:٣٣ - ١٣٩٨/١١/٢٠در موسیقی: اولین ضرب هر میزانگزارش
7 | 0
meandering١١:٠٥ - ١٣٩٨/١١/٢٠پرطمطراقگزارش
0 | 1
exiting١٩:٢٥ - ١٣٩٨/١١/١٩دوستانی که معنی هیجان انگیز و هیجان آور ترجمه کرده اند، اشتباه است چون معادل این کلمات exciting است نه exiting. معنای این کلمه به معنای بیرون رونده، ... گزارش
90 | 3
pad out١٧:٢٤ - ١٣٩٨/١١/١٩1 - طولانی کردن ( متن و. . . ) متن اضافه کردن ( برای طولانی جلوه دادن یک مقاله یا سخنرانی ) 2 - پر کردن ( با چیز نرم ) لایی گذاشتن، لایه دار کردنگزارش
12 | 0
ingredient١١:٠٠ - ١٣٩٨/١١/١٩چاشنیگزارش
9 | 1
ingredients١٠:٥٩ - ١٣٩٨/١١/١٩چاشنی هاگزارش
28 | 1
cosmopolitan١٢:٥٣ - ١٣٩٨/١٠/٣٠جهان شمولگزارش
14 | 1
bivalence٠٩:٠٠ - ١٣٩٨/١٠/٣٠دوگانگیگزارش
2 | 0
fulfilled١٧:٣١ - ١٣٩٨/١٠/٢٩محقق شدنگزارش
28 | 0
consultation١٠:٥٦ - ١٣٩٨/١٠/٢٩تبادل نظرگزارش
12 | 0
imperatives١٠:٤٧ - ١٣٩٨/١٠/٢٩احکامگزارش
0 | 1
based upon٠٨:٠٩ - ١٣٩٨/١٠/٢٩بر مبنایگزارش
9 | 0
pluralism١٩:٢٧ - ١٣٩٨/١٠/٢٨کثرت گراییگزارش
7 | 0
well arrange١٦:٥٨ - ١٣٩٨/١٠/٢٨سازمان یافتهگزارش
0 | 0
in that١١:٣٣ - ١٣٩٨/١٠/٢٨چرا کهگزارش
25 | 0