برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زهره حاجیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 راحت طلبی، بی دردسری ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

2 میانبر زدن- از کار دزدیدن ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

3 خود را محق دانستن، حق به جانب بودن ١٣٩٨/٠٤/١١
|

4 توقعات ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

5 شتابزدگی ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

6 حبس ابد ١٣٩٨/٠٣/٢٥
|

7 زندان ابد ١٣٩٨/٠٣/٢٥
|

8 از مهلکه در رفتن ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

9 مجددا تنظیم شدن ١٣٩٨/٠١/١٩
|

10 بغرنج ١٣٩٧/١٢/١٦
|

11 از پا افتاده
١٣٩٧/١١/٢٢
|