زینب

زینب

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهpomegranate١٤:٤٩ - ١٤٠٠/٠٨/٠٦میوه انار Mr. Dariush is going to bring us two boxes pomegranate fruitsگزارش
5 | 0
groom١٤:٤٢ - ١٤٠٠/٠٨/٠٦داماد The groom should decorate Jack S5 car. The bride car Brother you داماد باید ماشین جک اس ما را تزئین کند. ماشین عروسگزارش
16 | 1
granddaughter١٢:٤١ - ١٤٠٠/٠٨/٠٦My granddaughter does her job Two people are having fun نوه من کارخودش را میکند دونفری خوش میگذروننگزارش
5 | 0
slept١١:٢٩ - ١٤٠٠/٠٨/٠٥Last night I slept quite as if Mousa had slept with me all night. دیشب یجوری خوابیدم انگار تمام شب را موسی در کنارم خوابیده بودگزارش
5 | 1
disagree٢١:١٥ - ١٤٠٠/٠٨/٠٤مخالفت If we disagree, the boy is heartbroken and the relationship breaks downگزارش
5 | 1
grandfather mousa٢١:٠٣ - ١٤٠٠/٠٨/٠٤Their grandfather Mousa will come again to propose to the princess پدربزرگشان موسی دوباره به خواستگاری ( پرنسس ) شاهزاده خانم می آیدگزارش
2 | 1
choose٢٣:٥٢ - ١٤٠٠/٠٨/٠٣From which area did your brother choose to live for us? برادرتان کدام از منطقه را منتخب برای زندگی برگزیدگزارش
5 | 1
city٢٣:٣٩ - ١٤٠٠/٠٨/٠٣Maybe you have recently formed a population in the city of Tabriz. Think that after the marriage of my mother and father in my father's house, there ... گزارش
5 | 0
reality٢١:٠١ - ١٤٠٠/٠٨/٠٣I would like your sister to live in the city Tell her that the second son she is considering cannot be your son - in - law because your daughter will ... گزارش
7 | 1
fine٢٠:٢٥ - ١٤٠٠/٠٨/٠٣I'm fine I will be sick in the future I'm fine من در آینده مریض خواهم شد من خوبم عمر من زیاد هست خیلی زیاد ، یعنی خدا من رو با تنهایی عذاب خواهد دادگزارش
9 | 1
real٢٠:٠١ - ١٤٠٠/٠٨/٠٣I took you to the real future من شمارا به آینده واقعی بردمگزارش
7 | 0
land٠٠:٠١ - ١٤٠٠/٠٨/٠٣Legal work was done yesterday We have two lawyers If the construction partnership is done soon, it's better, or it doesn't matter to my father, he t ... گزارش
12 | 0
gates٢٣:٠٩ - ١٤٠٠/٠٨/٠١Do not let the gates of paradise be closed on you کاری نکن درهای بهشت بر روی شما بسته باشدگزارش
7 | 0
coercive٢٣:٠٥ - ١٤٠٠/٠٨/٠١Do not be so coercive God, your child will be forced Then I will train him and punish you اینقد قهری نباش بخدا بچه ات شهری میشه تورا تربیت تورا تنبیه ... گزارش
2 | 2
mad٢٢:٠٢ - ١٤٠٠/٠٨/٠١I'm mad at you Community Verified icon Verified من از دست تو ناراحتمگزارش
9 | 1
pepper١٩:٣٠ - ١٤٠٠/٠٨/٠١Eat pepper Pepper Eat the pepper nicely with Jon فلفل فلفل بخور فلفل دلپذیر رو با جون بخورگزارش
5 | 1
distance١٣:٢١ - ١٤٠٠/٠٨/٠١One distance is suitable for us یکم فاصله برای مامناسب هستگزارش
5 | 1
support١٢:٠٧ - ١٤٠٠/٠٨/٠١I laugh when you talk about resources and supportگزارش
7 | 1
support١٢:٠٧ - ١٤٠٠/٠٨/٠١I laugh when you talk about resources and support شماها وقتی در مورد منابع و حکایت صحبت میکنید خنده ام میگیردگزارش
7 | 1
live١١:٢٩ - ١٤٠٠/٠٧/٢٩Engagement course together Living in the house of love دوره نامزدی با هم زندگی در خانه عشقگزارش
2 | 0
feeling of happiness١٩:٥١ - ١٤٠٠/٠٧/٢٨Pat and Matt are betraying the girl they love and they have shared this feeling of happiness with us. پتو مت در حال خیانت به دختری که دوستش دارند و ا ... گزارش
2 | 0
angry children١٩:٣٩ - ١٤٠٠/٠٧/٢٨Two Pit Bulls in a Month Want to Quench Their Anger with Two Brutally Angry Children دو پیتبول در یک ماه میخواهد با ولخرجی برای زنان به صورت دو کودک ... گزارش
2 | 1
opponent٢٣:١٧ - ١٤٠٠/٠٧/٢٧Our family will definitely propose to marry your sister You will have a tough opponent از طرف فامیل ما به قطعیت برای ازدواج با خواهرتان خواستگاری خو ... گزارش
2 | 0
quince fruit١٤:٢٠ - ١٤٠٠/٠٧/٢٧Grate the Quince fruit and add one to your tea in these seasons and you can add it to your food.گزارش
2 | 0
future١٥:٠٩ - ١٤٠٠/٠٧/٢٦Her future mother - in - law looks like a girl named Damla in Her future mother - in - law looks like a girl named Damla in gelnim mutvakta مادر شوهر ... گزارش
5 | 0
camel١٣:٠٨ - ١٤٠٠/٠٧/٢٦شتر Mousa will invite me to eat camel meatگزارش
9 | 1
salary١٠:٢٢ - ١٤٠٠/٠٧/٢٦Yes, every now and then the first bride and your older brother visit them The salary must show itself there بله ، هر از چند گاهی اولین عروس و برادر ... گزارش
5 | 0
zealous١٠:١٩ - ١٤٠٠/٠٧/٢٦They are not cowards They are zealous and prejudiced آنها ترسو نیستند غیرتمند و تعصب دارند در کل احترام قائل بودن و محترم شمردن اصل روابط انهاستگزارش
5 | 1
pharaoh١٠:٠١ - ١٤٠٠/٠٧/٢٦The serpent of Mousa overcomes the serpent of Pharaoh مار موسی بر مار فرعون غالب میشودگزارش
5 | 0
flower١٣:٥٣ - ١٤٠٠/٠٧/٢٥I will give the flower to your sister during the engagement Get married in the coming months If he likes the boy himselfگزارش
2 | 0
dream١٣:٤٥ - ١٤٠٠/٠٧/٢٥I had a dream I went to the mosque with my mother and recited Fateha for your uncle Your mother goes to your house with some women My mother says I h ... گزارش
2 | 1
majesty mousa٠٩:٠٦ - ١٤٠٠/٠٧/٢٥حضرت موسیگزارش
2 | 1
carpet weaver١٩:٤٩ - ١٤٠٠/٠٧/٢٤His father is a poet and literary figure He was a carpet weaverگزارش
2 | 0
guarantor١٦:٠٠ - ١٤٠٠/٠٧/٢٤Marriage of two pairs of love If after marriage he says Mousa will be the guarantor Suffice it to say once my wife does not allow My father does n ... گزارش
2 | 1
family١٢:٤٥ - ١٤٠٠/٠٧/٢٤He was born in the city of Tabriz and has a master's degree from a national public university. A Pride car has bought two money - making houses ( 13 ... گزارش
5 | 1
fatherly٢٣:١١ - ١٤٠٠/٠٧/٢٣Emotional feeling ، fatherly feeling for your sonگزارش
2 | 0
relationship٢٠:٣٧ - ١٤٠٠/٠٧/٢٣You are going to marry your cousin You have sex with a woman and a romantic relationship with a girls شما قصد ازدواج با دختر عموی خود را دارین با ز ... گزارش
7 | 0
morals١٩:٠١ - ١٤٠٠/٠٧/٢٣اخلاق Our morals are similar, " he said I said no Both of you are one of the worse ones My aunt sent us to participate and Dariush said to inform ... گزارش
5 | 0
aunt husband٠٧:١٦ - ١٤٠٠/٠٧/٢٣شوهر خالهگزارش
2 | 0
always١٦:٣٥ - ١٤٠٠/٠٧/٢١Always be good همیشه خوب باشه همیشه خوب بودنگزارش
7 | 1
decoration١٤:٤٤ - ١٤٠٠/٠٧/٢١First, the decoration of my room model changed and became more excellentگزارش
5 | 1
money١٣:٠٧ - ١٤٠٠/٠٧/٢١How are you my brother that my father bought me a car but your car is dirt "I have no eyes for my father's money. I bought this car with my own money ... گزارش
5 | 0
dream١٢:٤٧ - ١٤٠٠/٠٧/٢١I had a dream I slept in Aslandooz's house, in my bed room A boy with a black khaki car ( sleeping ) in the room is lying on his car. The boy is wear ... گزارش
5 | 0
lack١٦:٣٤ - ١٤٠٠/٠٧/٢٠It's you that you lackگزارش
2 | 1
seductive١٦:٣٢ - ١٤٠٠/٠٧/٢٠The most fragrant and seductiveگزارش
2 | 0
seductive١٦:٣٠ - ١٤٠٠/٠٧/٢٠The most fragrant and seductive خوشبوترین و اغوا کنندهگزارش
2 | 1
build١٣:٣٧ - ١٤٠٠/٠٧/٢٠Is there a building? And if there is completed?گزارش
2 | 1
brother١٢:١٦ - ١٤٠٠/٠٧/٢٠Your brother is not thinking about marriageگزارش
7 | 1
upset١٦:٥١ - ١٤٠٠/٠٧/١٩Do not be upset at all Your brother is not thinking about marriageگزارش
2 | 1
marrie١٩:٠٠ - ١٤٠٠/٠٧/١٨My father said on the first day that I could easily pay the rest of your car money by working as a dentist for up to a year شما می توانند ازدواج کنید ... گزارش
2 | 1