برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رودگر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 سایه ات سنگین شده، پیدات نیست، پارسال دوست امسال آشنا ١٤٠٠/٠٤/٠١
|

2 ارادت داریم به شما ١٤٠٠/٠٤/٠١
|

3 از خدا خواسته! ١٤٠٠/٠٤/٠١
|

4 ادغام در زبان شناسی ١٤٠٠/٠٣/٠٧
|

5 از این رو به اون رو کردن ١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

6 آدم احمق،کله پوک
١٤٠٠/٠٢/٢٢
|

7 آدم مشهور
آدم سرشناس
کله گنده
آقازاده
١٤٠٠/٠٢/٢٢
|

8 ۱)عدن (در جنوب غربی شبه جزیره ی عربستان)
۲)کلمه ء پیشوندی است که به معنی غده می باشد
١٤٠٠/٠٢/٢٢
|

9 (افسانه يونان )خداى دريا که اشکال مختلف بخودميگرفته ١٤٠٠/٠٢/٢١
|