بتول زرگوش نسب

بتول زرگوش نسب

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهکاری که از روی عادت بکنند٢٠:١٢ - ١٣٩٩/٠٣/١٢Roteگزارش
2 | 0
تشییع جنازه کردن٢٠:١٠ - ١٣٩٩/٠٣/١٢To attend a funeralگزارش
2 | 0
عام المنفعه٢٠:٠٨ - ١٣٩٩/٠٣/١٢Publicly usefulگزارش
2 | 1
پردازش همزمان٢٠:٠٤ - ١٣٩٩/٠٣/١٢Concurrent processingگزارش
5 | 0
نماد شناسی٢٠:٠١ - ١٣٩٩/٠٣/١٢Kinesicsگزارش
5 | 0
کاربرد شناسی٢٠:٠٠ - ١٣٩٩/٠٣/١٢Proxemicsگزارش
5 | 0
کارهای عام المنفعه١٩:٥٠ - ١٣٩٩/٠٣/١٢Social serviceگزارش
5 | 0
دفتر ثبت اسناد١٩:٤٦ - ١٣٩٩/٠٣/١٢Register of deedگزارش
7 | 0
دادگاه بخش١٩:٤٤ - ١٣٩٩/٠٣/١٢Magistrate's courtگزارش
5 | 0
طبقه کارگر١٩:٤٣ - ١٣٩٩/٠٣/١٢Labor classگزارش
5 | 0
نان را به نرخ روز خوردن١٩:٤١ - ١٣٩٩/٠٣/١٢Know witch side one's bread is butteredگزارش
5 | 0
تنظیم کردن١٩:٣٩ - ١٣٩٩/٠٣/١٢Draw upگزارش
12 | 0
اصلاح کردن١٩:٣٨ - ١٣٩٩/٠٣/١٢Make amendsگزارش
7 | 0
اعتراض کردن به انتخابات١٩:٣٧ - ١٣٩٩/٠٣/١٢Contest an electionگزارش
5 | 0
کالای مصرفی١٩:٣٢ - ١٣٩٩/٠٣/١٢Consumer goodsگزارش
5 | 0
consumer goods١٩:٣٠ - ١٣٩٩/٠٣/١٢کالای مصرفیگزارش
12 | 0
abandonment of sovereignty١٣:٠٩ - ١٣٩٧/٠٢/٠٩ترک سیاسیگزارش
9 | 0
abandoned territory١٣:٠٨ - ١٣٩٧/٠٢/٠٩سرزمین رها شدهگزارش
7 | 0
abandon all hopes١٣:٠٦ - ١٣٩٧/٠٢/٠٩از همه چیز قطع امید کردنگزارش
9 | 0
AB١٣:٠٤ - ١٣٩٧/٠٢/٠٩پایگاه هواییگزارش
14 | 1
AAS١٣:٠٣ - ١٣٩٧/٠٢/٠٩مطالعه تحلیل منطقه ایگزارش
7 | 0
aafce allied airforces central europe١٣:٠١ - ١٣٩٧/٠٢/٠٩نیروی هوایی متحد اروپای مرکزی ( ناتو )گزارش
7 | 0
a 2 air force intelligence١٢:٥٦ - ١٣٩٧/٠٢/٠٩سرویس اطلاعات نیروی هواییگزارش
9 | 0
back issue١٥:٢٠ - ١٣٩٧/٠٢/٠٥( مجله و روزنامه ) شماره پیشینگزارش
25 | 0
backhander١٥:١٦ - ١٣٩٧/٠٢/٠٥رشوه ( عامیانه )گزارش
7 | 0
back out of١٥:١٣ - ١٣٩٧/٠٢/٠٥دبه کردن، از اجرای توافقی شانه خالی کردنگزارش
30 | 0
back copy١٥:١١ - ١٣٩٧/٠٢/٠٥( مجله و روزنامه ) شماره پیشین، شماره قدیمیگزارش
9 | 0
babbling١٤:٥٦ - ١٣٩٧/٠٢/٠٥بیهوده گوییگزارش
12 | 1
backcheck١٥:٠٦ - ١٣٩٧/٠٢/٠٥بررسی سوابقگزارش
7 | 0
baby kisser١٥:٠٤ - ١٣٩٧/٠٢/٠٥کاندیدا یا جویای مقامی که برای جلب نظر رای دهندگان به کودکان آنها محبت می کندگزارش
5 | 0
babtail١٥:٠٢ - ١٣٩٧/٠٢/٠٥اوباشگزارش
5 | 0
babeufism١٥:٠١ - ١٣٩٧/٠٢/٠٥مساوات طلبی افراطیگزارش
5 | 0
babish١٥:٠٠ - ١٣٩٧/٠٢/٠٥استهزا کردنگزارش
5 | 0
بیهوده گویی١٤:٥٦ - ١٣٩٧/٠٢/٠٥Babblingگزارش
7 | 1
ناهنجاری١٤:٤٤ - ١٣٩٧/٠٢/٠٥Aberrationگزارش
12 | 1