برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

zar83

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 خجالت داره- خجالت بکش ١٤٠٠/٠٢/٢٣
|

2 صفتی است برای شخصی که کتاب ها را دوست دارد و از خواندن آن ها لذت میبرد📚📒 ١٣٩٩/٠٩/١٥
|

3 اضافه کردن_اضافه شدن ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

4 It means protect ١٣٩٩/٠٦/٢١
|

5 دست انداختن- شوخی کردن-سر کار گذاشتن ١٣٩٩/٠٦/١٠
|

6 از دست دادن ایستگاه (موردنظر ) در اتوبوس ١٣٩٩/٠٦/١٠
|

7 آبی که در حال جوشیدن است و دارایی حباب میشود. ١٣٩٩/٠٦/١٠
|

8 راستی - در ضمن
?For example: by the way did you see my photos
١٣٩٩/٠٦/٠٩
|

9 پول علف خرسه (اصطلاح ) ١٣٩٩/٠٦/٠٩
|