زهرازینالی

زهرازینالی

فهرست جمله های ترجمه شدهblameworthy١٧:١٩ - ١٣٩٩/٠٦/٠٢
• You may see yourself as useless, incompetent and blameworthy.
شما ممکن است خودتان را بی فایده بی کفایت و قابل سرزنش ببینید
0 | 0