برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زهرا کوهی ور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 خود شکوفایی
(بالاترین سطح نیاز در هرم مازلو)
١٣٩٩/٠٢/١٠
|

2 فرسودگی ( در چرخه عمر رابطه مشتری) ١٣٩٩/٠١/٢٦
|

3 خرده فروشی که کالاهایی با قیمت کم می فروشد ١٣٩٨/٠٥/٢٣
|

4 -قرعه کشی
-یکی از استراتژی های پیشبرد فروش و جایزه بر اساس شانس داده می شود نه مهار ت
١٣٩٨/٠٥/١٧
|

5 تمایل داشتن/خواستن
معمولا
مراقبت کردن
١٣٩٨/٠٥/١٥
|

6 قیمت منطقی
قیمت عادلانه
١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

7 ...گر
با گرایش
١٣٩٨/٠٤/١٧
|

8 صفت:نسبتا گران
طراحی شده برای افراد ثروتمند
١٣٩٨/٠٤/١٧
|

9 بطورکامل
بیشترین حد
بیشترین نیرو
١٣٩٨/٠٤/١٧
|

10 تعامل ١٣٩٧/١٠/١٥
|

11 کانال همه کاره
کانال فراگیر
١٣٩٧/١٠/١٥
|

12 ناگهانی
بدون برنامه ریزی قبلی
١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

13 تاثیر داشتن بر چیزی ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

14 feed in to
تاثیر داشتن بر چیزی
١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

15 فرار (دور شدن) از روزمرگی ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

16 گوناگون ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

17 کم ترین آن...است ١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

18 فروشگاه فیزیکی ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 until
• We drove until the sun came up.
• تا هنگام طلوع خورشید رانندگی کردیم.
١٣٩٧/٠٨/٠٩
|