برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زهرا حسینی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 هزینه های پرداخت نشده ١٣٩٨/١٢/١٤
|

2 پایبند بودن به (تعهدات) ١٣٩٨/١٢/١٤
|

3 در قرارداد Paragraph ١٣٩٨/١٢/١٤
|

4 در قرارداد (بند) ١٣٩٨/١٢/١٤
|

5 (در قرارداد) ماده قانونی ١٣٩٨/١٢/١٤
|

6 مقابله (به عنوان مثال با ویروس کوئید - 19) ١٣٩٨/١٢/١٣
|

7 old aged ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

8 با( اظهار ) خوشوقتی ١٣٩٨/١١/٢١
|

9 رو راست
رک
١٣٩٨/١١/١٠
|

10 قلدرمنشانه ١٣٩٨/١١/٠٢
|

11 چندجانبه گرایی ١٣٩٨/١٠/١٩
|

12 introduction ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

13 آغاز به کار کردن ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

14 فرستاده ی یک کشور به سازمان یا کشور دیگر ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

15 اتحاد
١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

16 ابراز خرسندی کردن از چیزی ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

17 طرح ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

18 meeting
gathering
١٣٩٨/٠٧/١٨
|

19 moves in line with همسو بودن ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

20 رونق اقتصادی ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

21 tense situation
موقعیت پر تنش
١٣٩٨/٠٧/١٨
|

22 in this regard ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

23 inform ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

24 قلدری ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

25 اراده ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

26 پایبندی ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

27 کاهش دادن
کم کردن
١٣٩٨/٠٤/٠٣
|

28 به قوت سابق ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

29 رجزخوانی
١٣٩٨/٠٣/٠١
|

30 محک زدن ١٣٩٨/٠٢/٣١
|

31 نسل کشی
قتل عام
١٣٩٨/٠٢/٣١
|

32 برون مرزی ١٣٩٨/٠٢/٢٥
|

33 هوانوردی
هواپیمایی
١٣٩٨/٠٢/١٠
|

34 تاکید نمودن ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

35 sustainable world جهانی با ثبات ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

36 اقدام متقابل انجام دادن ١٣٩٨/٠١/١٩
|

37 بازسازی ١٣٩٨/٠١/١٢
|

38 ترس و نگرانی ١٣٩٧/١٢/٢٧
|

39 سوء قصد ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

40 توطئه علیه نظام conspiracy against the system ١٣٩٧/١٢/٢١
|

41 اعزام نماینده ،نمایندگی ،وکالت ،هیات نمایندگان
قانون ـ فقه: وکالت ،هیات نمایندگی
١٣٩٧/١١/٢٤
|

42 بی نظمی ١٣٩٧/١١/١٨
|

43 نظم و قاعده، ترتیب ١٣٩٧/١١/١٨
|

44 در کنار ١٣٩٧/١١/١٧
|

45 اقتدارگر ١٣٩٧/١١/١٧
|