زهرا حسینی

زهرا حسینی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهpending charges١٦:٠٥ - ١٣٩٨/١٢/١٤هزینه های پرداخت نشدهگزارش
5 | 1
بند١٤:٣٢ - ١٣٩٨/١٢/١٤در قرارداد Paragraphگزارش
12 | 1
comply with١٤:٤٢ - ١٣٩٨/١٢/١٤پایبند بودن به ( تعهدات )گزارش
32 | 1
paragraph١٤:٣٢ - ١٣٩٨/١٢/١٤در قرارداد ( بند )گزارش
7 | 1
clause١٤:٣٠ - ١٣٩٨/١٢/١٤( در قرارداد ) ماده قانونیگزارش
34 | 1
contention٢٠:٠٢ - ١٣٩٨/١٢/١٣مقابله ( به عنوان مثال با ویروس کوئید - 19 )گزارش
7 | 3
دیرینه١٤:٥٠ - ١٣٩٨/١٢/٠٢old agedگزارش
5 | 1
delightedly١٧:١٢ - ١٣٩٨/١١/٢١با ( اظهار ) خوشوقتیگزارش
5 | 1
straightforward١٩:٥٦ - ١٣٩٨/١١/١٠رو راست رکگزارش
16 | 1
bully٢٠:٢١ - ١٣٩٨/١١/٠٢قلدرمنشانهگزارش
9 | 1
multilateralism١٤:٢٤ - ١٣٩٨/١٠/١٩چندجانبه گراییگزارش
9 | 1
مقدمه١٨:٢٨ - ١٣٩٨/٠٩/١٤introductionگزارش
7 | 1
take office١٧:٥٥ - ١٣٩٨/٠٨/٠١آغاز به کار کردنگزارش
14 | 1
ambassador١٦:١٨ - ١٣٩٨/٠٧/٢٩فرستاده ی یک کشور به سازمان یا کشور دیگرگزارش
25 | 1
confederation١٢:٤٩ - ١٣٩٨/٠٧/٢٦اتحاد گزارش
2 | 1
welcome١٦:٥١ - ١٣٩٨/٠٧/٢٥ابراز خرسندی کردن از چیزیگزارش
18 | 1
regime١٧:٢٣ - ١٣٩٨/٠٧/١٩طرحگزارش
21 | 1
prosperity١٤:٠٧ - ١٣٩٨/٠٧/١٨رونق اقتصادیگزارش
32 | 1
نشست١٤:١٣ - ١٣٩٨/٠٧/١٨meeting gathering گزارش
12 | 1
line١٤:١١ - ١٣٩٨/٠٧/١٨moves in line with همسو بودنگزارش
14 | 1
tense١٤:٠٧ - ١٣٩٨/٠٧/١٨tense situation موقعیت پر تنشگزارش
34 | 1
در این رابطه١٧:٢١ - ١٣٩٨/٠٦/٠١in this regardگزارش
12 | 1
به اطلاع رساندن١٣:٥٧ - ١٣٩٨/٠٦/٠١informگزارش
2 | 1
intimidation١٨:٢٠ - ١٣٩٨/٠٤/١٨قلدریگزارش
23 | 1
animus١٢:٤٣ - ١٣٩٨/٠٤/١٣ارادهگزارش
5 | 1
implementation١٧:٠٨ - ١٣٩٨/٠٤/١٢پایبندیگزارش
9 | 1
ease١٨:١٨ - ١٣٩٨/٠٤/٠٣کاهش دادن کم کردنگزارش
60 | 1
robust١٧:٤٣ - ١٣٩٨/٠٣/٠١به قوت سابقگزارش
9 | 1
sarcasm١٦:٥٤ - ١٣٩٨/٠٣/٠١رجزخوانی گزارش
12 | 1
genocidal١٧:٠٥ - ١٣٩٨/٠٢/٣١نسل کشی قتل عامگزارش
7 | 1
extraterritoriality١٨:٠٧ - ١٣٩٨/٠٢/٢٥برون مرزیگزارش
2 | 1
aeronautical٢٠:٢٠ - ١٣٩٨/٠٢/١٠هوانوردی هواپیماییگزارش
9 | 1
underline١٩:٠٤ - ١٣٩٨/٠٢/٠٩تاکید نمودنگزارش
39 | 1
sustainable١٨:٣٥ - ١٣٩٨/٠٢/٠٦sustainable world جهانی با ثباتگزارش
14 | 1
retaliate١٧:٢١ - ١٣٩٨/٠١/١٩اقدام متقابل انجام دادنگزارش
25 | 1
requalification١٧:٢٠ - ١٣٩٨/٠١/١٢بازسازیگزارش
5 | 1
dismay١٧:٤٣ - ١٣٩٧/١٢/٢٧ترس و نگرانیگزارش
7 | 1
assassination١٧:٣٥ - ١٣٩٧/١٢/٢٢سوء قصدگزارش
18 | 1
conspiracy١٨:١١ - ١٣٩٧/١٢/٢١توطئه علیه نظام conspiracy against the systemگزارش
30 | 1
delegation١٤:٤٢ - ١٣٩٧/١١/٢٤اعزام نماینده ، نمایندگی ، وکالت ، هیات نمایندگان قانون ـ فقه: وکالت ، هیات نمایندگیگزارش
12 | 1
irregularity١٨:٥٣ - ١٣٩٧/١١/١٨بی نظمیگزارش
9 | 1
regularity١٨:٥٢ - ١٣٩٧/١١/١٨نظم و قاعده، ترتیبگزارش
7 | 1
alongside١٨:١٢ - ١٣٩٧/١١/١٧در کنارگزارش
23 | 1
authoritarian١٦:٢٨ - ١٣٩٧/١١/١٧اقتدارگرگزارش
28 | 1