برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زهرا موسوی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دل ؛ قلب ١٣٩٧/١١/٠٣
|

2 حباب ١٣٩٧/١٠/٢٨
|

3 یهو ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

4 کوچک تر ١٣٩٧/١٠/٢١
|

5 وجود نداشتن ،از بین رفتن ١٣٩٧/١٠/٢١
|

6 خیلی زیاد، بسیار ١٣٩٧/١٠/٢١
|

7 شتر کوهان دار🐫 ١٣٩٧/١٠/١٩
|

8 طوطی ١٣٩٧/١٠/١٩
|

9 فرار کردن از یک خطر ١٣٩٧/١٠/١٥
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 peel
• Please peel an apple for me.
• لطفا سیب را برای من پوست بگیر.
١٣٩٧/١٠/٢٨
|

2 peel
• Peel the pears and remove the cores.
• گلابی را پوست بکن و هسته اش را دور بریز( بیرون بیار)
١٣٩٧/١٠/٢٨
|

3 pass out
• The teacher began to pass out the papers at 8:
• معلم به پخش صفحه ها شروع کرد.
١٣٩٧/١٠/٢٨
|

4 steal
• don't let the past steal your present.
• به گذشته تان اجازه ندهید که امروزتان را بدزدد.
١٣٩٧/١٠/٢٥
|