برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زهرا خلجی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 به درد من نمی خورد. هم کف من نیست. به من نمیاد. ١٣٩٩/١١/٠٩
|

2 زباله دونی . پوشیده از زباله. اشغال دونی ١٣٩٩/١١/٠٩
|

3 دوره ی طولانی
١٣٩٩/١١/٠٥
|

4 موفق شدن ١٣٩٩/١١/٠٥
|

5 دست بلند کردن ١٣٩٩/١١/٠٢
|

6 درگیر شدن. بخشی از کاری یا چیزی بودن
١٣٩٩/١١/٠٢
|

7 حلش میکنم. ردیفش میکنم. ١٣٩٩/١١/٠٢
|