سیده زهره حسینی

سیده زهره حسینی سیده زهره حسینی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهi m absessed with you٢٢:٢٧ - ١٤٠٠/١٠/٢٢من کشته مرده ی توام من میمیرم برای توگزارش
5 | 0
he has sticky fingers١٩:٣٢ - ١٤٠٠/١٠/٢٢دستش کجه دزدهگزارش
2 | 0
it's what it is١٩:٣١ - ١٤٠٠/١٠/٢٢همینه که هست میخوای بخواه نمیخوای نخواهگزارش
5 | 0
i washed my hands of it١٩:٢٨ - ١٤٠٠/١٠/٢٢قیدشو زدم قیدش رو زدم بیخیالش شدمگزارش
0 | 0
brainy١٣:٢٤ - ١٤٠٠/١٠/٢١باهوش قادر به یادگیری سریع متفکر با استعدادگزارش
0 | 0
are you into smoking١٣:٢١ - ١٤٠٠/١٠/٢١سیگار میکشی اهل دود و دمی؟گزارش
0 | 0
you disgust me١٣:١٩ - ١٤٠٠/١٠/٢١تو حالمو بهم میزنی حالمو یهم میزنیگزارش
0 | 0
are you shitting me١٣:١٨ - ١٤٠٠/١٠/٢١گرفتی ما رو ؟؟؟گزارش
5 | 0
its a deal١٩:٤٩ - ١٤٠٠/١٠/٢٠حله حالا شد موافقم قبوله همینهگزارش
0 | 0
are you happy now١٩:٣٩ - ١٤٠٠/١٠/٢٠الان راضی شدی الان خوشحال شدی حالا دلت خنک شدگزارش
0 | 0
i really fancy you١٩:٣٦ - ١٤٠٠/١٠/٢٠من واقعا به شما علاقه دارم من واقعا شما را دوست دارمگزارش
0 | 0
wrap it up١٢:٢١ - ١٤٠٠/١٠/٢٠تمومش کنگزارش
0 | 0
refine١٩:٤٨ - ١٤٠٠/١٠/١٩اصلاح کردنگزارش
2 | 0
pine cone١٩:٤٣ - ١٤٠٠/١٠/١٩میوه ی کاجگزارش
0 | 0
stool sample١٨:١٥ - ١٤٠٠/١٠/١٩نمونه مدفوعگزارش
0 | 0
i need you by my side١٦:٣٢ - ١٤٠٠/١٠/١٩نیاز دارم کنارم باشی میخوام کنارم باشیگزارش
2 | 0
you are my one and only١٦:٣١ - ١٤٠٠/١٠/١٩یکی یدونمی! یکی یک دونه ی منی تو همه چیز منی تو دُردونمی دُردانه ی منیگزارش
0 | 0
you mean the world to me١٦:٢٧ - ١٤٠٠/١٠/١٩برام یه دنیا میارزی یه دنیا برام ارزش داریگزارش
5 | 0
i ache for you١٦:٢١ - ١٤٠٠/١٠/١٩دلم برات پر میزنهگزارش
16 | 0
i slept deeply١٦:١٥ - ١٤٠٠/١٠/١٩تخت خوابیدم عمیق خوابیدمگزارش
0 | 0
i have no idea١٦:٠٣ - ١٤٠٠/١٠/١٩هیچ نظری ندارمگزارش
0 | 0
burp١١:٥١ - ١٤٠٠/١٠/١٩آروغ زدن باد گلو آروغگزارش
2 | 1
what are you getting at١١:٤٥ - ١٤٠٠/١٠/١٩دقیقا منظورت چیه چیو میخوای برسونی منظورت دقیقا چیه میخوای به چی برسیگزارش
7 | 0
i guess not١١:٣٨ - ١٤٠٠/١٠/١٩حدس میزنم که نه گمان میکنم که نباشهگزارش
0 | 0
i believe١١:٣٦ - ١٤٠٠/١٠/١٩من معتقدم باور دارم اعتقاد دارم تصور میکنمگزارش
5 | 1
i think١١:٣٤ - ١٤٠٠/١٠/١٩فکر کنمگزارش
2 | 1
mull it over١١:٣٢ - ١٤٠٠/١٠/١٩درباره ش فکر کنگزارش
2 | 0
pay rool٢٣:٥١ - ١٤٠٠/١٠/١٨لیست حقوق و دستمزدگزارش
2 | 0
pay a bill٢٣:٥٠ - ١٤٠٠/١٠/١٨پرداخت یک قبضگزارش
5 | 0
pay advice٢٣:٤٧ - ١٤٠٠/١٠/١٨مشاوره پرداختگزارش
2 | 0
pay money٢٣:٤٤ - ١٤٠٠/١٠/١٨پرداخت پولگزارش
5 | 0
i am who i am٢٣:٣٤ - ١٤٠٠/١٠/١٨من همینم که هستم !گزارش
9 | 0
spare key٢٣:٣٠ - ١٤٠٠/١٠/١٨کلید زاپاس کلید یدکگزارش
2 | 0
nevertheless١٩:١٧ - ١٤٠٠/١٠/١٥با وجود اینکه ، با این وجود کهگزارش
7 | 0
shat up١٩:١٦ - ١٤٠٠/١٠/١٥خفه شو ساکت شو دهنتو ببند به زبان عامیانه وغیر رسمی استفاده میشهگزارش
2 | 0
take care١٩:١٤ - ١٤٠٠/١٠/١٥مراقب خودت باش از خودت مواظبت کن از خودت مراقبت کنه معمولا در پایان مکالمه و در مواقع خداحافظی استفاده میشهگزارش
7 | 0
god bless you١٩:١٠ - ١٤٠٠/١٠/١٥عافیت باشه خدا حفظت کنه خدا بهت سلامتی بده خدا بهت خیر و برکت بده خدا اجر بهت بده خدا پشت و پناهت باشه خدا شفات بدهگزارش
9 | 0
god for bid١٩:٠٦ - ١٤٠٠/١٠/١٥خدا نکنه انشالله اتفاق نیوفته دوراز جونگزارش
7 | 0
good riddance٢٣:٣٣ - ١٤٠٠/١٠/١٤شَرِت کمگزارش
5 | 0
i am up to doing something١١:٠٨ - ١٤٠٠/١٠/١٤من دستم بنده دارم کاری انجام میدم یا دستم بنده یه کاریهگزارش
5 | 0
it depends on you١١:٠٤ - ١٤٠٠/١٠/١٤به شما بستگی دارهگزارش
5 | 0
are you ganna marry me١١:٠٣ - ١٤٠٠/١٠/١٤میخوای با من ازدواج کنیگزارش
2 | 0
it 's a bargain٢٣:٠٦ - ١٤٠٠/١٠/١١ارزان معامله مفتگزارش
9 | 0
it 's a steal٢٣:٠٠ - ١٤٠٠/١٠/١١ارزونه ، مفتهگزارش
5 | 0
what's it to you٢٠:٣٨ - ١٤٠٠/١٠/١١به تو چه ربطی داره ؟ به شما چه ربطی داره؟؟گزارش
5 | 0
don't raise your voice٠١:٤٧ - ١٤٠٠/١٠/١١صداتو بالا نبرگزارش
5 | 0
don't threaten me٠١:٤٤ - ١٤٠٠/١٠/١١منو تهدید نکنگزارش
7 | 0
don't resist٠١:٤٣ - ١٤٠٠/١٠/١١مقاومت نکنگزارش
5 | 0
don't resent me٠١:٤٢ - ١٤٠٠/١٠/١١ازمن دلخور نباشگزارش
5 | 0
don't fuck with me٠١:٤٠ - ١٤٠٠/١٠/١١سر به سر من نزارگزارش
12 | 0