میلاد زادرفیع ثابت

میلاد زادرفیع ثابت

فهرست جمله های ترجمه شدهprove١٦:٤٤ - ١٣٩٩/٠٨/١٦
• The student proved to the professor that his answer was in fact correct.
دانشجو به استاد اثبات کرد که پاسخ اش در واقع درست است.
21 | 1
delineate١٠:٢٢ - ١٣٩٩/٠٨/٠٧
• Biography must to some extent delineate characters.
زندگینامه باید تا حدودی شخصیت ها را توصیف کند.
18 | 1