برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زهرا

سلام.زهرا هستم .12ساله از شبستر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در،گوهر ،مروارید
١٣٩٧/٠٤/٠١
|

2 زبان بریده یعنی خاموش ١٣٩٧/٠٣/٢٥
|

3 راضی خوشنود ١٣٩٧/٠٣/١٨
|

4 زن شجاع ١٣٩٧/٠٣/١٨
|

5 فهرست پخش
١٣٩٧/٠٣/١٧
|

6 نوعی برنامه ی پخش موسیقی ١٣٩٧/٠٣/١٧
|

7 عطا شده ١٣٩٧/٠٣/١٥
|

8 زهرا یعنی روشن ودرخشان
١٣٩٧/٠٣/١٥
|

9 نوعی ساز ١٣٩٧/٠٣/١٥
|