برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

یوسف کوهانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Hospitality ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

2 continue ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

3 مدیریت کردن ١٣٩٧/٠٦/١١
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 away
• The clouds are fading away.
• ابر ها دور میشوند
١٣٩٧/٠٦/٠٦
|