برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد یاسین صالحی

پارسی را پاس میداریم زیرا گفته اند <br> قدر زر زرگر شناسد ، قدر گوهر گوهری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 برابر پارسی : رایان گستره ١٤٠٠/٠٢/٢٢
|

2 رایانامه بهترین برابرنهاد برای واژه "ایمیل" است. زیرا کاملا معنا را می‌رساند.
رایانامه = رایانه - نامه
یعنی نامه‌ای که با رایانه فرستاده می‌شو ...
١٤٠٠/٠٢/١٧
|

3 برابر پارسی :
ساختار ، دستگاه ، سازگان ، سازمان ، آرایش
١٤٠٠/٠٢/٠٥
|

4 برابر پارسی :
همه‌گیری ، فراگیری
١٤٠٠/٠٢/٠٤
|

5 فراگیر ، همه‌گیر ١٤٠٠/٠٢/٠٤
|

6 بازانجام ١٤٠٠/٠٢/٠٤
|

7 برابر پارسی :
گذاشتن ، نهادن
١٤٠٠/٠١/٣١
|

8 برابر پارسی سینما :
رخشارگاه
تماشاخانه
تماشاکده
تماشاگاه
١٤٠٠/٠١/٢٨
|

9 بد دهن ١٤٠٠/٠١/٢٤
|

10 بسیار از کاربر "فرتاش" ، برای این برابرواژه زیبا و کارآمد سپاسگزارم. ١٤٠٠/٠١/٢٢
|

11 کارواژه ترادیسیدن که بدست کاربر "فرتاش" در بالا پیشنهاد شد ، بهترین برابر برای واژه عربی "تبدیل" است.
می توان کارواژه ترادیسیدن را گسترش داد و آن ...
١٤٠٠/٠١/٢٢
|

12 واژته "تفنگ" یک واژه پارسی است و دگرگون شده‌ی "توپنگ" می باشد.
توپنگ = توپ انگ
توپ بنواژه ای از کارواژه "توپیدن" است و این بنواژه در واژه "تو ...
١٤٠٠/٠١/٢١
|

13 شاخ مجازی ١٤٠٠/٠١/١٧
|

14 آدمکش ، کشنده ، قاتل ، جان ستان ١٤٠٠/٠١/١٤
|

15 دگرکش ١٤٠٠/٠١/١٤
|

16 دختر واژه ای کاملا پارسی است.
دختر = دوغ(شیر) در
درواقع در گذشته ، کار دختران ، در کردن (بیرون آوردن) شیر یا همان دوشیدن دام‌ها بوده است.
١٣٩٩/١٢/٢٥
|

17 جناب بهمن و اردم ، خواهشمندم که اطلاعات نادرست ندید.

آهستن کارواژه ای در زبان پارسی است ، که به معنای مراقب بودن می‌باشد.
آهسته = آهست ه ...
١٣٩٩/١٢/٢٥
|

18 فرشته = فرسته = فرست ه
بن مضارع ه ، ساختاری است که نام ابزار می‌سازد ، و فرسته به معنای کسی است که فرستاده می‌شود. فرشته هم همین معنا را دا ...
١٣٩٩/١٢/٢٥
|

19 زندان واژه ای پارسی هست.
زندان = زین دان
"زین" به معنای کشیک و پایش است و "دان" هم پسوند جای و مخزن است. پس زندان جایی است که در آن کشیک داده ...
١٣٩٩/١٢/٢٥
|

20 شکارگر ١٣٩٩/١٢/٢٥
|

21 درخواست کردن ، خواستن ، خواهش کردن ، خواهش میکنم ... ، خواهشمند است که ... ، اگر میشه ... ١٣٩٩/١٢/٢٤
|

22 بهنگام ١٣٩٩/١٢/٢٣
|

23 برابر پارسی : آموزگاه ١٣٩٩/١٢/٢٣
|

24 برابر های پارسی ( بسته به کابرد ، موارد زیر میتواند درست باشد ) :
پیشنهاد ، دیدگاه ، اندیشه ، آرمان ، رای ، طرح(عربی)
١٣٩٩/١٢/٢٣
|

25 حساب کاربری ١٣٩٩/١٢/٢٣
|

26 برابر پارسی: بار گیری ١٣٩٩/١٢/٢٣
|

27 فرستادن ، فِرِستِش ، گسیل ، روانه کردن ١٣٩٩/١٢/٢٠
|

28 این واژه پارسی هست و به معنی آشکار و هویدا هست.
جالبه بدونید که این واژه با واژگان "هویدا" و "نوید" هم‌ریشه است.
١٣٩٩/١٢/٢٠
|

29 نمابرگ ١٣٩٩/١٢/١٩
|

30 از ۲۵ اسفند ماه ، دبیرستان‌ها و دبستان‌ها به این پیشامد دچار می‌شوند ! ١٣٩٩/١٢/١٩
|

31 دچار شد ، دستخوش شد ١٣٩٩/١٢/١٩
|

32 نشست ، همایش ، گردهمایی ، دیدار ، انجمن ١٣٩٩/١٢/١٨
|