برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Yasin

Yasin

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 گذاشتن به حساب یک چیزی، بذار به حساب اینکه....
I hope my teacher will take into account the fact that I was ill just before the exams when she mar ...
١٤٠٠/٠٢/٢٤
|