سورنا آزری

سورنا آزری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهبهادر٠٩:٤٥ - ١٤٠١/٠٣/١٠در پاسخ به دوستانی که میگویند ترکیست شیونگ نو ( آوانگاری سازگار با گویش چینی بر پایه گزارش سیما چیان از واژه خیَئونَ اوستایی ) یک کنفدراسیون قبیله ... گزارش
18 | 1
فرگرد٠٩:١١ - ١٤٠١/٠٣/١٠در پارسی میانه ( ساسانی ) به دیس فِرَگَرت بودهگزارش
12 | 0
خربزه٢٣:٣٠ - ١٤٠١/٠٢/١١خربزه در پارسی میانه ( ساسانی ) :خَربوزَک امروزه:خربزهگزارش
14 | 1
اشکال٢٣:١٧ - ١٤٠١/٠٢/١١اِشکال در پارسی میانه ( ساسانی ) :دوشواری ، انآسانی ، اَخِواری امروزه :دُشواری ، ناآسانی ، اَخِواری ( ناخِواری )گزارش
12 | 1
اشراف٢٣:١٤ - ١٤٠١/٠٢/١١اشراف در پارسی میانه ( ساسانس ) :وَزورگان امروزه:بزرگانگزارش
9 | 0
اشخاص٢٣:١٢ - ١٤٠١/٠٢/١١در پارسی میانه ( ساسانی ) :کَسان امروزه: کَسانگزارش
9 | 0
اشتباه٢٣:٠٩ - ١٤٠١/٠٢/١١در پارسی میانه ( ساسانی ) اِرنگ ، زَسپان ، زِفان در پارسی امروزی:ایرَنگ ، زَسپان ، زیفانگزارش
14 | 0
اشباع٢٣:٠٣ - ١٤٠١/٠٢/١١در پارسی میانه سیری است و اشباع شده:سَگرگزارش
7 | 0
استمداد٢٢:٥٣ - ١٤٠١/٠٢/١١در پارسی میانه اپَستان است و می توان امروزه نیز بکاربرد.گزارش
7 | 0
استان١٢:٣٩ - ١٤٠١/٠٢/٠٧OSTAN پارسی است و در پارسی میانه به دیس AWISTAN بودهگزارش
18 | 0
استاد١٢:٣٨ - ١٤٠١/٠٢/٠٧استاد در پارسی میانه به دیس استات و اَویستات بوده فرهنگ فارسی به پهلوی از دکتر بهرام فره وشیگزارش
39 | 0
دژخیم١٢:٠٤ - ١٤٠١/٠٢/٠٦پاسخ به ع دش و دژ در پارسی میانه پیشوندی بوده به چم بد که نمونه فراوان از آن در پارسی میانه است دشنام : بدنام دشخیم : بدخیم ( سرشت ) دشمن : بد اندیش ... گزارش
16 | 0
overload١١:٤٩ - ١٤٠١/٠٢/٠٦بیش باری پیشوند بیش به چم زیادگزارش
9 | 0
polycyclic١١:٤٦ - ١٤٠١/٠٢/٠٦بلچرخه ای از پیشوند بل به جم چند و بسیار و چرخه تشکیل شده.گزارش
14 | 0
polychromatic١١:٤٤ - ١٤٠١/٠٢/٠٦بلفام از پیشوند بل به چم بسیار و پر است که در پارسی میانه به دیس پور است و فام به چم رنگ تشکیل شده.گزارش
16 | 0
multiply١١:٤٠ - ١٤٠١/٠٢/٠٦بستاییدن از پیشوند بس به چم چند و بسیار و تاییدن تشکیل شده.گزارش
7 | 1
polymer١١:٣٧ - ١٤٠١/٠٢/٠٦بسپار از پیشوند بس به چم بسیار و پار تشکیل شده است.گزارش
14 | 0
hypothermia١١:٣٤ - ١٤٠١/٠٢/٠٦اوپاگرمایی که از پیشوند اوپا به چم زیر و با به همراه گرما تشکیل شده.گزارش
9 | 1
ambivert١١:٣١ - ١٤٠١/٠٢/٠٦اوبانگر که از پیشوند اوبا به چم هردو و نگر تشکیل شده است.گزارش
9 | 1
interaction١١:٢٣ - ١٤٠١/٠٢/٠٦inter در پارسی برابر اندر است و به چم میان است و action در پارسی برابر کنش است پس interaction در پارسی می شود اندرکنش.گزارش
12 | 1
superconductive٢٣:٥٥ - ١٤٠١/٠٢/٠٥super در پارسی برابر ابر است و conductivie به چم رسانا پس superconductive به چم ابررسانا است.گزارش
14 | 0
amorphous٢٣:٥٢ - ١٤٠١/٠٢/٠٥اَ ذر پارسی پیشوند منفی ساز است و برابر a/am انگلیسی است و morphous به چم ریخت است پس amorphous در پارسی برابر اَریخت است.گزارش
14 | 1
الاله١٧:٣٦ - ١٤٠١/٠٢/٠٥در پارسی میانه به دیسه آلالَک بوده و واژه ای پارسی استگزارش
18 | 1
عهدنامه٠٩:٥٣ - ١٤٠١/٠١/٢٣درپارسی میانه پاتَخشیر است که امروزه می توان پادشیر رابکاربرد.گزارش
18 | 0
دشک٠٩:٢٢ - ١٤٠١/٠١/٢٣دوشَک در پارسی میانه به چم بستر بوده است.گزارش
12 | 0
بازار١٦:٤٥ - ١٤٠١/٠١/٠٨بازار در پارسی دوران ساسانی به دیس واچار وازار بوده است.گزارش
28 | 1
بادام١٦:٣٦ - ١٤٠١/٠١/٠٨در پارسی میانه به دیس �واتام� بوده است.گزارش
23 | 1
غرب١٦:٣٢ - ١٤٠١/٠١/٠٨در پارسی میانه �اَپاختر� است که امروزه به دیس باختر است.گزارش
18 | 0
با خبر کردن١٦:٣٠ - ١٤٠١/٠١/٠٨در پارسی میانه �چاشتَن� است و امروزه نیر می توان بکار برد.گزارش
18 | 0
رفاقت١٦:٢٥ - ١٤٠١/٠١/٠٨در پارسی میانه اِرمانی� است که امروزه به دیس ایرمانی است.گزارش
18 | 1
ایجاد١٦:٢٠ - ١٤٠١/٠١/٠٨در پارسی میانه �تاشیشن� است که امروزه می توان تاشش را بکاربرد.گزارش
21 | 0
ایجاد شدن١٦:١٩ - ١٤٠١/٠١/٠٨در پارسی میانه �اَنبوسیتَن� است که امروزه می توان انبوسیدن را بکاربرد.گزارش
16 | 0
ایجاد کردن١٦:١٧ - ١٤٠١/٠١/٠٨آنیتَن نیز در پارسی میانه بوده و می توان بجای ایجاد آنیدن را بکار برد.گزارش
16 | 0
ایجاد کردن١٦:١٥ - ١٤٠١/٠١/٠٨در پارسی میانه �تاشیتَن� است که امروزه می توان تاشیدن را بکار برد.گزارش
18 | 0
ایالتی١٦:١٤ - ١٤٠١/٠١/٠٨در پارسی میانه �زَندیک� است که امروزه هم می توان بکاربرد.گزارش
16 | 0
اهمیت١٦:٠٨ - ١٤٠١/٠١/٠٨در پارسی میانه �وهاک� است که امروزه به دیس بها است و می توان بجای اهمیت بها را بکاربرد. و برای اهمیت دادن بها دادن را بکاربرد.گزارش
21 | 0
بلعیدن١٦:٠٢ - ١٤٠١/٠١/٠٨در پارسی میانه �اُپارتَن� است که امروزه به دیس اوباردن است.گزارش
16 | 0
کامل١٥:٥٢ - ١٤٠١/٠١/٠٨در پارسی میانه �بَوَندَک� است که امروزه می توان بُوَنده را بکار برد.گزارش
28 | 0
امید١٩:٥٥ - ١٤٠١/٠١/٠٢امید در پارسی ساسانی اُمِت هِمِت اُمِتَک اُمِتِنیشن امید داشتن اُمِتِنیتَن امیدوار اُمِتوار اومتوار اُمِتدار امیدوار بودگی اُمِتیه منبع فرهنگ پهلوی ب ... گزارش
51 | 3
التماس کردن١٩:٣٩ - ١٤٠١/٠١/٠٢در پارسی میانه �زادیتَن� است که در پارسی امروز می توان زادیدن را بکاربرد.گزارش
23 | 0
افتخار١٩:٢٧ - ١٤٠١/٠١/٠٢در پارسی میانه �بورژیشن� است که می توان بورژِش را بکاربرد.گزارش
28 | 1
اغفال کردن١٩:٢١ - ١٤٠١/٠١/٠٢در پارسی میانه �فَرِفتَن� است که همان فریفتن است.گزارش
28 | 0
اعلامیه١٩:١٨ - ١٤٠١/٠١/٠٢در پارسی میانه �ویچیر� است.گزارش
23 | 1
اعتراف کردن١٨:٥٨ - ١٤٠١/٠١/٠٢در پارسی میانه �اَستُوانیتَن� است.گزارش
21 | 1
اعتماد١٨:٥٥ - ١٤٠١/٠١/٠٢در پارسی میانه�اَپَستان�است.گزارش
23 | 0
اعتراض١٨:٥٤ - ١٤٠١/٠١/٠٢در پارسی میانه �پَتکار� است که امروزه می توان بجای اعتراض پدکار را بکار برد.گزارش
18 | 1
اطلاع١٨:٥٠ - ١٤٠١/٠١/٠٢در پارسی میانه �آگاسی� و �اَزد� است که آگاسی امروزه به دیس آگاهی درآمده.گزارش
18 | 0
اتاق خواب١٨:٤٦ - ١٤٠١/٠١/٠٢در پارسی میانه�شَپیستان� و �ویستَرَک گاس� است که همان شبستان و بسترگاه است.گزارش
21 | 1
اصلی١٨:٤٠ - ١٤٠١/٠١/٠٢در پارسی میانه �ماتَک� و �بُنیک� می گفتند و می توان بکاربرد.گزارش
21 | 0
اصلاح کردن١٢:٤٢ - ١٤٠٠/١٢/٢٩ویراستن که در پارسی میانه یه این چم کاربرد داشته.گزارش
18 | 0