یلدا احمدی

یلدا احمدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهنمونه برداری١٦:١٠ - ١٣٩٧/٠٨/٢١بیوپسیگزارش
74 | 1
شبکه سیمای سیستان و بلوچستان١٦:٠٣ - ١٣٩٧/٠٨/٢١هامونگزارش
37 | 1
اهل گیلان١٩:٣٧ - ١٣٩٧/٠٨/١٦گیلکگزارش
7 | 0
از شاگردان بوعلی سینا١٩:٣٦ - ١٣٩٧/٠٨/١٦بهمنیارگزارش
18 | 1
نوعی فرم اوازی سنتی١٨:٣٣ - ١٣٩٧/٠٨/١٣تصنیفگزارش
85 | 1
بیهوده١٨:٣٣ - ١٣٩٧/٠٨/١٣مهملگزارش
99 | 3
فرو رفتگی در وسط لاله گوش١٠:١٢ - ١٣٩٧/٠٨/١٣صدفهگزارش
25 | 1
ماشین بتون سازی١٠:٠٧ - ١٣٩٧/٠٨/١٣بتونیرگزارش
122 | 0
حقه و نیرنگ١٠:١٠ - ١٣٩٧/٠٨/١٣سوسهگزارش
60 | 0
از نام های قران١٠:٠٧ - ١٣٩٧/٠٨/١٣تبیانگزارش
39 | 3
از اثار مشهور گوته١٠:٠١ - ١٣٩٧/٠٨/١٣قندهارگزارش
7 | 0
سخن کنایه امیز١٦:٤٨ - ١٣٩٧/٠٨/١٢دو پهلوگزارش
83 | 1
مستمری١٦:٤٧ - ١٣٩٧/٠٨/١٢جیرهگزارش
21 | 1
گیاه بی اوند مناطق مرطوب١٢:٣٠ - ١٣٩٧/٠٨/١٢خزهگزارش
30 | 0
نوعی قالی درشت بافت١٢:٣٠ - ١٣٩٧/٠٨/١٢خرسکگزارش
57 | 1
همدم١٢:٢٧ - ١٣٩٧/٠٨/١٢انیسگزارش
48 | 2
کاروان١٢:٢٦ - ١٣٩٧/٠٨/١٢ونگزارش
39 | 1
شهری در روسیه١٢:٢٥ - ١٣٩٧/٠٨/١٢هامالگزارش
69 | 11
نهفتگی١٢:٢٢ - ١٣٩٧/٠٨/١٢خفاگزارش
67 | 0
زیبا و دلپسند١٢:٢١ - ١٣٩٧/٠٨/١٢فریباگزارش
30 | 0
نقاش فرانسوی تابلوی صبحانه قایقران ها١٢:٢٠ - ١٣٩٧/٠٨/١٢رنوارگزارش
53 | 0
از خلفای بنی امیه١٢:١٧ - ١٣٩٧/٠٨/١٢هشامگزارش
62 | 1
اثری به قلم میخاییل شولوخف١٢:١١ - ١٣٩٧/٠٨/١٢زمین نو آبادگزارش
51 | 1
جهاز شتر١٢:١٠ - ١٣٩٧/٠٨/١٢هویدگزارش
113 | 1
شبنم١٢:٠٨ - ١٣٩٧/٠٨/١٢بشکگزارش
62 | 4
شیرینی سنتی تبریز١٢:٠٤ - ١٣٩٧/٠٨/١٢نوقاگزارش
85 | 1
هر طبقه از دیوار گلی١١:٣٨ - ١٣٩٧/٠٨/١٢چینهگزارش
28 | 1