برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد یابنده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اثبات ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

2 ملایم سازنده، فرع اسم یا صفت، کلمه توصیفی، توصیف کننده ١٣٩٨/٠٤/١٦
|