برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ویدا ب

Vida.b

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کوشش ١٤٠٠/٠١/٢١
|

2 صمیمانه. تنگاتنگ ١٤٠٠/٠١/٢٠
|

3 Involved = شامل شدن، درگیر شدن ١٤٠٠/٠١/٢٠
|

4 خود محقق کننده.
تحقق بخشید به چیزی توسط خود شخص
١٤٠٠/٠١/١٩
|

5 سهام.
Stock market =بازار سهام
١٤٠٠/٠١/١٩
|

6 1. زمان بندی
2. برنامه ریزی
١٤٠٠/٠١/١٦
|

7 باز دارنده ،محدود کننده ١٤٠٠/٠١/١٥
|

8 1.تعیین کردن
2. فرمول بندی کردن
3.نظام بندی کردن. به نظم در آوردن
4.ارائه کردن
١٤٠٠/٠١/١١
|

9 اقدامات ١٤٠٠/٠١/٠٣
|

10 پیش بینی کردن ١٤٠٠/٠١/٠٣
|

11 از پیش تعیین شده ١٤٠٠/٠١/٠٣
|

12 تبدیل شد .تکامل یافت ١٤٠٠/٠١/٠٢
|

13 شرایط ١٤٠٠/٠١/٠٢
|

14 کاربرد داشت ١٤٠٠/٠١/٠٢
|

15 کار ،عمل
Social enterprise = عمل اجتماعی، کار اجتماعی.
١٤٠٠/٠١/٠٢
|

16 تقسیم کردن ١٤٠٠/٠١/٠٢
|

17 کاملا صرف کردن،تهی کردن ،خالی کردن
هم معنی با to use up , reduce greatly
١٣٩٩/١٢/٢٢
|

18 در نظر داشتن ١٣٩٩/١٢/٢٢
|

19 به یاد آوردن ١٣٩٩/١٢/٢٢
|

20 خودگردانی ١٣٩٩/١٢/٢٢
|

21 مطرح کردن ١٣٩٩/١٢/٢٢
|

22 یکی از موافقان نظریه اندراگوژی در زمینه یادگیری بزرگسالان ١٣٩٩/١٢/٢٢
|

23 سوار بر اسب ١٣٩٩/١٢/١٩
|

24 جزئی. کوچک ١٣٩٩/١٢/١٧
|

25 سرمایه گذاری کردن ١٣٩٩/١٢/١٧
|

26 موقعیت، وضعیت
Set-ups:موقعیت ها شرایط ها،وضعیت ها
١٣٩٩/١٢/١٥
|

27 Veteran به چه زبانی است ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

28 خالی
سفید
١٣٩٩/١١/٢٠
|

29 بجنگ، فرار کن یا خودتو بزن به مردن ١٣٩٩/٠٩/١٠
|

30 معنای با ارزش بودن اون چیز
تموم زندگیم
١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

31 شیر خوردن با شیشه شیر ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

32 در علم روانشناسی آرامش بخشی (با رعایت نیم فاصله) ترجمه می شود. ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

33 تقلید کردن ١٣٩٩/٠٦/٠٣
|

34 کار گذاشته شده ١٣٩٩/٠٥/٢٩
|

35 بیرون ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

36 توجه نکردن / اهمیت ندادن ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

37 پیشنهاد مشروط
١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

38 انگیزه نامه ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

39 الکتروشیمیایی ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

40 از آنجایی که ١٣٩٩/٠١/٣١
|

41 بی حسی ١٣٩٩/٠١/٢٧
|

42 اتلاف پذیری ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

43 [آب و خاک] : جهت شیب ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

44 دست پاچه ١٣٩٩/٠١/١٢
|

45 خاگینه ١٣٩٨/١٢/٢١
|

46 شیر خشک ١٣٩٨/١٢/١٠
|

47 سفر خوش! ١٣٩٨/١١/٢٤
|

48 انجام کاری در اینده ١٣٩٨/١٠/١٠
|

49 لباس خواب زنانه ١٣٩٨/١٠/٠٥
|

50 اونیهیپیل، خود خفیف، کودک درون یا ذهن ناخودآگاه
طبق آموزه های هونا که از سنن اهالی هاوایی باستانه، سه سطح اگاهی وجود داره که خانواده درونی انسان ...
١٣٩٨/٠٩/٠١
|