وحید

وحید

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهhonestly١٩:٥٩ - ١٤٠٠/٠٢/٣١حضرت عباسی. . .گزارش
16 | 1
overwhelm٢٠:٠٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٠آشفته شدن🤦‍♂️گزارش
9 | 0
silly١٢:٥٧ - ١٤٠٠/٠١/٠٥چیزشِرگزارش
5 | 3
aware١٢:٥٦ - ١٣٩٩/١٢/٢٨متوجه شدنگزارش
5 | 0
piece of paper١٧:٢٧ - ١٣٩٩/١٠/٢٠یک تکه کاغذگزارش
9 | 1