برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

وحید آقاخانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 غیر معقول ١٣٩٦/١٢/٠٩
|

2 لوکوموتیو ران (مترو) ١٣٩٦/١١/١٢
|

3 فرسایش
١٣٩٦/٠٩/٢٢
|

4 در تضاد
١٣٩٦/٠٩/٢٢
|

5 ماده ی جلوگیری از ضرر و زیان (حسابداری) (بیمه) (قانون) ١٣٩٦/٠٩/٢٢
|

6 (حسابداری)
پرداخت حق بیمه ی بیشتر برای بیمه عمر توسط فرد متقاضی برای عدم نیاز از چک آپ مجدد در آینده.
١٣٩٦/٠٩/٢٢
|

7 (حسابداری)
پیش نیازهای بیمه شدن برای بیمه عمر. مانند چک آپ یا آزمایش کلی فرد درخواست کننده ی بیمه عمر
١٣٩٦/٠٩/٢٢
|

8 حسابداری (قسط ماهانه)
در بیمه عمر مبلغ اقساط ماهانه که به بیمه پرداخت می شود را گویند.
١٣٩٦/٠٩/٢٢
|

9 وصیتنامه ١٣٩٦/٠٩/٢٢
|

10 بیمه از کار افتادگی ١٣٩٦/٠٩/٢٢
|

11 گل شقایق ١٣٩٦/٠٩/٠٢
|