تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مکتو در اصل به روسری بزرگی گفته میشد یا میشه که زنان ماد اون رو روی یک سربند می پوشیدن

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مکتو در اصل روسری بلندی است که زنان ماد روی که یک سربند سر می کردند