٣ رأی
١ پاسخ
١١١ بازدید

۱_تفاوت بین دو کلمه ی (جاءَ ، أَتی) در زبان عربی چیست؟  ۲_منظور از اینکه کلمه ی (جاءَ) اعم است چیست؟  ۳_تفاوت دو کلمه ی (مجیء ، جاءَ) چیست؟  ۴_منظور از کلام تامی و صله چیست؟  ۵_ ذوی العقول چیست؟  ۶_فعل ماضی ثلاثی مجرد یعنی چه؟  *تمامی سوالات مربوط به زبان عربی میباشد*

٤ ماه پیش