١ رأی
تیک ٢٠ پاسخ
٥٧٩ بازدید

در جمله شاد ی و درخشش ماه، از سر شوق تماشا شدن توسط خورشید بود؛ واژ ه پیشنهادی برای  جایگزین برای 'تماشا شدن ' دارید؟

٨ ماه پیش
٧ رأی

شاد ی و درخشش ماه، از شوق تماشاگری خورشید بود. شاد ی و درخشش ماه، از شوق دیدار خورشید بود. شاد ی و درخشش ماه، از شوق نظاره خورشید بود. (البته این عربی هست)

٨ ماه پیش