تاریخ
١٠ ماه پیش
متن
The control tower asked the pilot to give the position of his airplane.
دیدگاه
٠

برج مراقبت از خلبان اعلام موقعیت هواپیمایش را خواست.