تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٤

hot water یعنی ( آب داغ ) ولی این کلمه یکجور اصطلاح انگلیسی هم است به معنی ( گیر افتادن در یک مشکل ) مثال1: Tom should drink hot water for his flu. ...