برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی

ترجمه متون مهندسی نفت و عمومی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فعل: تفویض اختیار کردن، اختیار دادن
اسم: نماینده، مختار
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

2 همتا، هم رده ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

3 مستبد و سختگیر (مدیریت) ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

4 دورکاری(پرکاربرد در ایام شیوع کرونا) ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 peer
• It will not be easy to find his peer.
• پیدا کردن فردی همتراز خودش،کار آسانی نخواهد بود
١٣٩٩/٠١/٠٨
|