برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

احمد رجبی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 وکیل مدافع ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

2 جعلی ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

3 گزارشگری،گزارش فساد و نقض قانون، اطلاع رسانی فساد ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

4 آسایش یافتن، آرامش پیدا کردن (درونی)- قوی تر شدن، افزایش یافتن ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

5 غیرتجاری - مشتری شخصی ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

6 حتی بهتر است که ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

7 نتیجه، یافته ١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

8 معتبر، قابل استفاده ١٣٩٧/٠٤/٣١
|

9 (پزشکی) تایید نشده، تحت بررسی ایمنی در مطالعات بالینی ١٣٩٧/٠٤/٣١
|

10 دیرکرد ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

11 مددکار پرونده ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

12 غیرمنطبق ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

13 عدم انطباق ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

14 راهنمای متخصص، مشاور، راهنمای با تجربه ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

15 گزاره ١٣٩٧/٠٤/٢٧
|