برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سید حسین آل طه

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 طول
گستردگی
اندازه
پهنا
١٣٩٦/١٢/١٠
|

2 نسبت طول به ضخامت ١٣٩٦/١٢/١٠
|

3 ساخته
مصنوع
١٣٩٦/١٢/١٠
|

4 کمترین
دستکم
مینیموم
١٣٩٦/١٢/١٠
|

5 بررسی کردن
رسیدگی کردن
١٣٩٦/١٢/١٠
|

6 رفتار ١٣٩٦/١٢/١٠
|

7 الیاف فولادی ١٣٩٦/١٢/١٠
|

8 الیاف ١٣٩٦/١٢/١٠
|

9 ترکیب ها ١٣٩٦/١٢/١٠
|

10 سیمان ١٣٩٦/١٢/١٠
|