مترجم فارسی ⇄ انگلیسی مترجم فارسی ⇄ عربی مترجم فارسی ⇄ ترکی مترجم فارسی ⇄ کردی مترجم فارسی ⇄ روسی مترجم فارسی ⇄ فرانسوی مترجم فارسی ⇄ آلمانی مترجم فارسی ⇄ ایتالیایی مترجم فارسی ⇄ اسپانیایی مترجم فارسی ⇄ ژاپنی

< دیکشنری

خدیجه سلیمانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 حقوق: جرایم مربوط به وسایط نقلیه ١٤٠٠/٠٣/٣١
|

2 حقوق: قتل عمد ١٤٠٠/٠٣/٣١
|

3 به چه کسی باید بعنوان طرف زیاندیده نگریست. ١٤٠٠/٠٣/٣١
|

4 پیش بینی شده، پیش بینی کردن ١٤٠٠/٠٣/٣٠
|

5 کنکاش به عمل آوردن ١٤٠٠/٠٣/٣٠
|

6 در مواجهه با ١٤٠٠/٠٣/٢٣
|

7 ابلاغ ١٤٠٠/٠٣/٢٣
|

8 در اصطلاح ١٤٠٠/٠٣/٢٣
|

9 موجبات ١٤٠٠/٠٣/٢٣
|

10 حقوقی: قرار اناطه ١٤٠٠/٠٣/٢٣
|

11 چک بلامحل ١٤٠٠/٠٣/٢٣
|

12 حقوقی: چک بلامحل ١٤٠٠/٠٣/٢٣
|

13 Quia timet of the objector
حقوقی: تحصیل تامین از شخص معترض
١٤٠٠/٠٣/٢٣
|

14 Quia timet of the objector
حقوقی: تحصیل تامین از شخص معترض
١٤٠٠/٠٣/٢٣
|

15 حقوقی: تامین خواسته، تحصیل تامین ١٤٠٠/٠٣/٢٣
|

16 زوال سمت ١٤٠٠/٠٣/٢٣
|