برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Bahar

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 حیوانات وحشی ١٣٩٨/٠٦/٢٧
|

2 مشتری ١٣٩٨/٠٦/٢٧
|

3 💜 Andy decided to buy a purse for moms’ birthday💜 ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

4 Andy decided to buy a purse for his moms’ birthday ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

5 شامل بودن،در نظر گرفتن
١٣٩٨/٠٦/١٧
|

6 شرم. خجالت ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

7 بزرگ کردن مثلا با میکروسکوپ بزرگ کردن ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

8 a small cheap reasturant that is open all day ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

9 دستگاه بستنی ساز ١٣٩٨/٠٦/١٣
|