برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Tohid tizhi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بازسازی کردن ١٣٩٦/٠٦/٢٩
|

2 زیاد تر شدن ١٣٩٦/٠٦/٢٩
|

3 تاثیر - نفوذ - اثر ١٣٩٦/٠٦/٢٩
|

4 محدود ١٣٩٦/٠٦/٢٩
|

5 انجمن ١٣٩٦/٠٦/٢٨
|

6 آسیب اضافی ١٣٩٦/٠٦/٢٧
|

7 مشخص کردن ١٣٩٦/٠٦/٢٧
|

8 موثرتر ١٣٩٦/٠٦/٢٧
|