تینوش میرزاده

تینوش میرزاده مترجم زبان انگلیسی - روسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcochair٠٨:٥٧ - ١٣٩٩/١١/٢٨مدیر اجراییگزارش
2 | 0
step down١٦:١٥ - ١٣٩٩/١١/٢٧باز پروری step - down program ( برنامه بازپروری و ترک اعتیاد )گزارش
2 | 1
step down program١٦:١٣ - ١٣٩٩/١١/٢٧برنامه بازپروری ( در زندان و کمپ ترک اعتیاد )گزارش
0 | 0
pineapple melon١٩:١١ - ١٣٩٩/١١/٢٠خربزه آناناسیگزارش
0 | 0
samsuri melon١٩:١٠ - ١٣٩٩/١١/٢٠طالبی سمسوریگزارش
0 | 0
samsuri١٩:٠٣ - ١٣٩٩/١١/٢٠نوعی طالبی، طالبی سمسوریگزارش
0 | 0
galia١٨:٥٨ - ١٣٩٩/١١/٢٠گالیا، نوعی خربزهگزارش
0 | 0
bremsstrahlung١٠:٠١ - ١٣٩٩/١١/١٦تشعشع ترمزیگزارش
0 | 0
adjusted١٩:٥١ - ١٣٩٩/١١/١٢در آمار : تعدیل شدهگزارش
0 | 0
تعدیل شده١٩:٥٠ - ١٣٩٩/١١/١٢Adjusted به معنای تعدیل شده ( آمار )گزارش
0 | 0
پیش فرض١٨:٥٨ - ١٣٩٩/١١/١٢Assumption، پیش فرض ( ریاضی و آمار )گزارش
5 | 1
مجذور کای١٨:٥٦ - ١٣٩٩/١١/١٢Chi square، مجذور کای Critical Chi square، مجذور کای بحرانیگزارش
0 | 0
دادۀ پرت١٨:٥٥ - ١٣٩٩/١١/١٢Outlier، دادۀ پرت ( آمار )گزارش
0 | 0
ابزارهای اندازه گیری١٢:٠٧ - ١٣٩٩/١١/١٢Research methods، در مقالات به معنی روش تحقیق است و معادل ابزارهای اندازه گیری در فارسی می باشد.گزارش
0 | 0
foot dragging٢١:٥٣ - ١٣٩٩/١١/٠٨این پا و آن پا کردن، لفت دادنگزارش
2 | 0
جمعیت مورد مطالعه١٧:٥٨ - ١٣٩٩/١١/٠٥Study populationگزارش
0 | 0
nematoda٢٢:٠٠ - ١٣٩٩/١٠/٢٣کرم حلقوی انگلیگزارش
0 | 0
ماشین جدول زن١٨:٤٥ - ١٣٩٩/١٠/١٤Curb making machine ( عمران و راه سازی )گزارش
0 | 0
جدول زن١٨:٤٤ - ١٣٩٩/١٠/١٤Curb making Curb making machineگزارش
0 | 0
not often١٦:٢٣ - ١٣٩٩/٠٦/٢٧بیشتر اوقات پیش نمی آید که. . .گزارش
2 | 0
accent lighting١٦:١٥ - ١٣٩٩/٠٦/٢٧نورپردازی متمرکزگزارش
0 | 0
پزشک نمونه١٧:٠٤ - ١٣٩٩/٠٦/١٨Head Physicianگزارش
0 | 0
lesson plan١١:٠٣ - ١٣٩٩/٠٦/١١برنامه کلاسیگزارش
7 | 1
commercial speech doctrine١٠:٣٣ - ١٣٩٩/٠٦/١٠نظریه بیانات تجاریگزارش
0 | 0
economies of scale١٠:٢٠ - ١٣٩٩/٠٦/٠٦بازده ثابت نسبت به مقیاسگزارش
2 | 1
showstopper١٣:٠٦ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤مانع - بازدارندهگزارش
7 | 0
designation١٨:٠٨ - ١٣٩٩/٠٥/٣١مقام - سمتگزارش
12 | 0
box cutter knife٠١:٤٤ - ١٣٩٩/٠٥/٣١چاقوی ضامن دارگزارش
0 | 0
mois٢٢:٣٤ - ١٣٩٩/٠٥/٣٠وزارت اطلاعات و امنیت ملی ایرانگزارش
0 | 0
work out١٦:٢٩ - ١٣٩٩/٠٥/٢٨توافق کردن - تشریک مساعی کردنگزارش
5 | 0
diary study١٠:١٥ - ١٣٩٩/٠٥/٢٨روش تحقیق روزانه - روش تحقیق برای جمع آوری اطلاعات کیفیگزارش
2 | 0
راهنمای تصویری١١:٤١ - ١٣٩٩/٠٥/٢٦Visual Guideگزارش
0 | 0
remote١٧:١٤ - ١٣٩٩/٠٥/١٢راه دورگزارش
5 | 0
crossover operator١١:٤٠ - ١٣٩٩/٠٥/٠٧عملگر ترکیب ( کامپیوتر )گزارش
0 | 0
heuristic algorithm١١:٢٧ - ١٣٩٩/٠٥/٠٧الگوریتم ابتکاریگزارش
2 | 0
application specific routing١٠:٥٤ - ١٣٩٩/٠٥/٠٧مسیریابی ویژه کاربردگزارش
2 | 0
برداشت اب١٠:٥١ - ١٣٩٩/٠٥/٠١draw offگزارش
2 | 0
حلقه اتصال١٣:١١ - ١٣٩٩/٠٤/١٦connecting linkگزارش
0 | 0
compost١٧:٢٧ - ١٣٩٩/٠٣/٣٠ترکیب - پسماندگزارش
12 | 0
compostable١٧:٢٥ - ١٣٩٩/٠٣/٣٠پوسیدنیگزارش
5 | 0
tenderness٢٢:٥١ - ١٣٩٩/٠٣/٢٦حساسیت غیر طبیعی نسبت به فشار یا لمس ( پزشکی )گزارش
64 | 0
crate٢٠:٠٨ - ١٣٩٩/٠٣/٢٣قفسه ( تخصصی صنایع )گزارش
14 | 0
imperial٢٠:٠٤ - ١٣٩٩/٠٣/٢٣واحد ایمپریالگزارش
12 | 0
exude١١:٣٤ - ١٣٩٩/٠٣/٢٢اشاعه دادنگزارش
7 | 0
biospheric values١٠:٢١ - ١٣٩٩/٠٣/٢١valuing the environment and ecology for its own rightگزارش
0 | 0
جلو افتادن١٢:٣٠ - ١٣٩٩/٠٣/١٣outrun جلو زدن، جلو افتادنگزارش
2 | 0
عقب افتادن١٢:٢٨ - ١٣٩٩/٠٣/١٣lag behindگزارش
9 | 0
تفریحی کار کردن١٢:٢٧ - ١٣٩٩/٠٣/١٣I used to dabble myself عادت داشتم تفریحی کار کنم.گزارش
0 | 0
hybridity١٢:٤١ - ١٣٩٩/٠٣/١١چند گونه ایگزارش
2 | 0
hybridity١٢:٤١ - ١٣٩٩/٠٣/١١پیوندیگزارش
2 | 0