برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

تینوش میرزاده

تینوش میرزاده مترجم زبان انگلیسی-روسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مدیر اجرایی ١٣٩٩/١١/٢٨
|

2 باز پروری
step-down program (برنامه بازپروری و ترک اعتیاد)
١٣٩٩/١١/٢٧
|

3 برنامه بازپروری (در زندان و کمپ ترک اعتیاد) ١٣٩٩/١١/٢٧
|

4 خربزه آناناسی ١٣٩٩/١١/٢٠
|

5 طالبی سمسوری ١٣٩٩/١١/٢٠
|

6 نوعی طالبی، طالبی سمسوری ١٣٩٩/١١/٢٠
|

7 گالیا، نوعی خربزه ١٣٩٩/١١/٢٠
|

8 تشعشع ترمزی ١٣٩٩/١١/١٦
|

9 در آمار : تعدیل شده ١٣٩٩/١١/١٢
|

10 Adjusted به معنای تعدیل شده (آمار) ١٣٩٩/١١/١٢
|

11 Assumption، پیش فرض (ریاضی و آمار) ١٣٩٩/١١/١٢
|

12 Chi square، مجذور کای
Critical Chi square، مجذور کای بحرانی
١٣٩٩/١١/١٢
|

13 Outlier، دادۀ پرت (آمار) ١٣٩٩/١١/١٢
|

14 Research methods، در مقالات به معنی روش تحقیق است و معادل ابزارهای اندازه گیری در فارسی می باشد. ١٣٩٩/١١/١٢
|

15 این پا و آن پا کردن، لفت دادن ١٣٩٩/١١/٠٨
|

16 Study population ١٣٩٩/١١/٠٥
|

17 کرم حلقوی انگلی ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

18 Curb making machine (عمران و راه سازی) ١٣٩٩/١٠/١٤
|

19 Curb making
Curb making machine
١٣٩٩/١٠/١٤
|

20 بیشتر اوقات پیش نمی آید که... ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

21 نورپردازی متمرکز ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

22 Head Physician ١٣٩٩/٠٦/١٨
|

23 برنامه کلاسی ١٣٩٩/٠٦/١١
|

24 نظریه بیانات تجاری ١٣٩٩/٠٦/١٠
|

25 بازده ثابت نسبت به مقیاس ١٣٩٩/٠٦/٠٦
|

26 مانع-بازدارنده ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

27 مقام-سمت ١٣٩٩/٠٥/٣١
|

28 چاقوی ضامن دار ١٣٩٩/٠٥/٣١
|

29 وزارت اطلاعات و امنیت ملی ایران ١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

30 توافق کردن-تشریک مساعی کردن ١٣٩٩/٠٥/٢٨
|

31 روش تحقیق روزانه-روش تحقیق برای جمع آوری اطلاعات کیفی ١٣٩٩/٠٥/٢٨
|

32 Visual Guide ١٣٩٩/٠٥/٢٦
|

33 راه دور ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

34 عملگر ترکیب (کامپیوتر) ١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

35 الگوریتم ابتکاری ١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

36 مسیریابی ویژه کاربرد ١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

37 draw off ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

38 connecting link ١٣٩٩/٠٤/١٦
|

39 ترکیب-پسماند ١٣٩٩/٠٣/٣٠
|

40 پوسیدنی ١٣٩٩/٠٣/٣٠
|

41 حساسیت غیر طبیعی نسبت به فشار یا لمس (پزشکی) ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

42 قفسه (تخصصی صنایع) ١٣٩٩/٠٣/٢٣
|

43 واحد ایمپریال ١٣٩٩/٠٣/٢٣
|

44 اشاعه دادن ١٣٩٩/٠٣/٢٢
|

45 valuing the environment and ecology for its own right ١٣٩٩/٠٣/٢١
|

46 outrun
جلو زدن، جلو افتادن
١٣٩٩/٠٣/١٣
|

47 lag behind ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

48 I used to dabble myself
عادت داشتم تفریحی کار کنم.
١٣٩٩/٠٣/١٣
|

49 پیوندی ١٣٩٩/٠٣/١١
|

50 چند گونه ای ١٣٩٩/٠٣/١١
|