برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Mahmood

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 If two people canoodle, they kiss and hold each other in a sexual way
١٣٩٧/١١/٢٠
|

2 Non government backed ١٣٩٧/١٠/١٥
|

3 Uses new ideas
نو آور
١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

4 Innovative
Novel
Uses new ideas
١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

5 عید فطر ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

6 or literally White Moon)[note 1], is the first day of the year according to the Mongolian lunisolar calendar. The festival of the Lunar New Year is c ... ١٣٩٧/٠٨/١٢
|