برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد جمالی

مدرس، محقق، مشاهده گر بدون قضاوت

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پیشامدقریب الوقوع
اتفاق پیش بینی نشده
١٣٩٩/١٠/٢٤
|