برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

تاشبور

مین در شهر دوشانبه در کیشور تاجیکستوان هستم . مین بی زبانه فارسی دری و فارسی ایرانی مسیلیطم. مین از طیریق ایسمی کی مادر بوزورگم برای <br>برادرم گوذاشت کی ایسمش آبادیس بود در آنتیرنیت جوسته و جوه کردم. <br>کی بی سایته آبادیس رسیدم . با خید گیفتم بزار در این سایته ثبتی نام کنم.<br>و ایسمی مین تاشبیر است کی تاجیکی ها بی مین تاشبور می گوییتد.<br>خانه ما شهر دوشانبه، بولیواری محمد علی اف، کوشه 4 ، ساختمانه شیکاوری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

101 رامین نام اولین سلطان قرقیزی بود. رامین به زبان قرقیزی یعنی رامان .رامین یک ایرانی بود . او در شمال غربی آرمینیه به دنیا آمد . در شهر گاچاستان در است ... ١٣٩٧/٠٢/١٠
|

102 دریا= در و یاقوت
درونیاق در مغولی یعنی دریا
دوریاقی در مراکشی یعنی دریا
شادرایا در فرانسوی یعنی دریا
شیدریا در سویسی یعنی دریا
دویا د ...
١٣٩٧/٠٢/١٠
|