تاشبور

تاشبور مین در شهر دوشانبه در کیشور تاجیکستوان هستم . مین بی زبانه فارسی دری و فارسی ایرانی مسیلیطم. مین از طیریق ایسمی کی مادر بوزورگم برای < br> برادرم گوذاشت کی ایسمش آبادیس بود در آنتیرنیت جوسته و جوه کردم. < br> کی بی سایته آبادیس رسیدم . با خید گیفتم بزار در این سایته ثبتی نام کنم. < br> و ایسمی مین تاشبیر است کی تاجیکی ها بی مین تاشبور می گوییتد. < br> خانه ما شهر دوشانبه، بولیواری محمد علی اف، کوشه 4 ، ساختمانه شیکاوری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهلاکچری١٣:٥٨ - ١٣٩٧/٠٣/١٦کاهوس گزارش
12 | 1
ایس پک١٦:٣٧ - ١٣٩٧/٠٢/٢٩شعر غضنفر شاه کاشانی آیس پک آیس پک آیس پک تمبر تک تمبر تک گزارش
14 | 1
زلزله١٦:٤١ - ١٣٩٧/٠٢/٢٩طبق داستان های ارمنستانی وقتی که ژ اِ ژ آله حرکت می کند ابر سیاه می شوند باران می آید و هندو کله ظهور می کندگزارش
16 | 2
بور١٦:٣٧ - ١٣٩٧/٠٢/٢٩بار = بور= دور= شور= شعورگزارش
5 | 1
مانار١٦:٣٣ - ١٣٩٧/٠٢/٢٩ما انار خواهیمگزارش
2 | 1
ایزاک١٦:٣٢ - ١٣٩٧/٠٢/٢٩فلگزارش
2 | 1
اسحاق١٢:٤٦ - ١٣٩٧/٠٢/٢٩ایزاکگزارش
25 | 1
مزایده١٧:٤٨ - ١٣٩٧/٠٢/٢٣پیش فروش که با آب مقدس تبخیر شده باشدگزارش
5 | 2
زیت٠٩:٥٢ - ١٣٩٧/٠٢/٢٣روغن به زبان عربیگزارش
0 | 1
ویزیت٠٩:٥٠ - ١٣٩٧/٠٢/٢٣در فرانسوی یعنی دیدار پزشکگزارش
2 | 1
افلاین٠٩:٤٩ - ١٣٩٧/٠٢/٢٣بدون اینترنتگزارش
53 | 4
رزبار٠٩:٤٨ - ١٣٩٧/٠٢/٢٣کسی که بار ش رز است.گزارش
5 | 1
اقا١٩:٤٠ - ١٣٩٧/٠٢/٢١بای - بیگزارش
18 | 3
افتاب خوردن١٩:٣٦ - ١٣٩٧/٠٢/٢١در زبان ترکی استانبولی می شود: گونش لنمکگزارش
2 | 1
افتاب١٩:٣٥ - ١٣٩٧/٠٢/٢١در زبان ترکی استانبولی می شود: گونشگزارش
21 | 2
اشپزخانه١٩:٢٣ - ١٣٩٧/٠٢/٢١در زبان ترکی استانبولی می شود: موتباکگزارش
23 | 2
اغوش١٩:٣٤ - ١٣٩٧/٠٢/٢١در زبان ترکی استانبولی می شود: کوجاکگزارش
23 | 4
اشوب١٩:٣٢ - ١٣٩٧/٠٢/٢١در زبان ترکی استانبولی می شود: کارقاشاگزارش
16 | 5
اسان١٩:١٥ - ١٣٩٧/٠٢/٢١در زبان ترکی استانبولی می شود: کولایگزارش
28 | 2
اشنا١٩:٣٠ - ١٣٩٧/٠٢/٢١در زبان ترکی استانبولی می شود: تانئدئکگزارش
30 | 1
اشغال١٩:٢٤ - ١٣٩٧/٠٢/٢١در زبان ترکی استانبولی می شود: چوپگزارش
25 | 4
اشکار١٩:٢٧ - ١٣٩٧/٠٢/٢١در زبان ترکی استانبولی می شود: بلیرگینگزارش
5 | 5
اشغالدان١٩:٢٤ - ١٣٩٧/٠٢/٢١در زبان ترکی استانبولی می شود: چوپلوکگزارش
0 | 1
اسایش١٩:١٧ - ١٣٩٧/٠٢/٢١در زبان ترکی استانبولی می شود: راحاتلئکگزارش
18 | 1
اشتی کردن١٩:٢٣ - ١٣٩٧/٠٢/٢١در زبان ترکی استانبولی می شود: بارئشماکگزارش
12 | 2
اش١٩:٢٢ - ١٣٩٧/٠٢/٢١در زبان ترکی استانبولی می شود: چورباگزارش
25 | 5
قاره اسیا١٩:٢١ - ١٣٩٧/٠٢/٢١در زبان ترکی استانبولی می شود: آسیاگزارش
7 | 2
اسمان١٩:١٧ - ١٣٩٧/٠٢/٢١در زبان ترکی استانبولی می شود: گوکگزارش
83 | 4
ازمایش کردن١٩:١٥ - ١٣٩٧/٠٢/٢١در زبان ترکی استانبولی می شود: دنمکگزارش
5 | 1
ارزو١٩:٠٣ - ١٣٩٧/٠٢/٢١در زبان ترکی استانبولی می شود: دیلکگزارش
74 | 6
ارایش کرده١٩:٠١ - ١٣٩٧/٠٢/٢١در زبان ترکی استانبولی می شود: سوسلوگزارش
2 | 1
ازمایش١٩:٠٨ - ١٣٩٧/٠٢/٢١در زبان ترکی استانبولی می شود: دنیگزارش
7 | 2
اتش سوزی١٨:٥١ - ١٣٩٧/٠٢/٢١در زبان ترکی استانبولی می شود: یانقئنگزارش
32 | 6
ارایش کردن١٩:٠١ - ١٣٩٧/٠٢/٢١در زبان ترکی استانبولی می شود: سوسلمکگزارش
12 | 2
ازاد١٩:٠٤ - ١٣٩٧/٠٢/٢١در زبان ترکی استانبولی می شود: هور - اوزگورگزارش
14 | 4
اخر١٨:٥٣ - ١٣٩٧/٠٢/٢١در زبان ترکی استانبولی می شود: سون - سنگزارش
7 | 2
ارایشگاه زنانه١٩:٠٣ - ١٣٩٧/٠٢/٢١در زبان ترکی استانبولی می شود: کوافورگزارش
12 | 3
ادم ماشینی١٨:٥٥ - ١٣٩٧/٠٢/٢١در زبان ترکی استانبولی می شود: روبوتگزارش
2 | 1
قن١٩:٠١ - ١٣٩٧/٠٢/٢١لغفگزارش
7 | 1
اب نبات١٨:٤٨ - ١٣٩٧/٠٢/٢١در زبان ترکی استانبولی می شود: شکرگزارش
7 | 3
ارایش شدن١٨:٥٦ - ١٣٩٧/٠٢/٢١در زبان ترکی استانبولی می شود: سوسلنمکگزارش
2 | 1
ابدار١٨:٤٢ - ١٣٩٧/٠٢/٢١در زبان ترکی استانبولی می شود: سولوگزارش
5 | 1
ادرس١٨:٥٥ - ١٣٩٧/٠٢/٢١در زبان ترکی استانبولی می شود: آدرسگزارش
7 | 1
اب انبار١٨:٤٠ - ١٣٩٧/٠٢/٢١در زبان ترکی استانبولی می شود :سارنئچگزارش
0 | 1
ادامس١٨:٥٤ - ١٣٩٧/٠٢/٢١در زبان ترکی استانبولی می شود: چیکلتگزارش
37 | 6
اچار فرانسه١٨:٥٣ - ١٣٩٧/٠٢/٢١در زبان ترکی استانبولی می شود: انگلیز آناهتاریگزارش
16 | 1
ابشار١٨:٤٥ - ١٣٩٧/٠٢/٢١در زبان ترکی استانبولی می شود: شلالهگزارش
7 | 2
اچار١٨:٥٢ - ١٣٩٧/٠٢/٢١در زبان ترکی استانبولی می شود: آناهتارگزارش
9 | 1
اتش نشانی١٨:٥١ - ١٣٩٧/٠٢/٢١در زبان ترکی استانبولی می شود: ایتفائیهگزارش
18 | 2
ابی١٨:٥٠ - ١٣٩٧/٠٢/٢١در زبان ترکی استانبولی می شود: ماویگزارش
14 | 2