برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

تاشبور

مین در شهر دوشانبه در کیشور تاجیکستوان هستم . مین بی زبانه فارسی دری و فارسی ایرانی مسیلیطم. مین از طیریق ایسمی کی مادر بوزورگم برای <br>برادرم گوذاشت کی ایسمش آبادیس بود در آنتیرنیت جوسته و جوه کردم. <br>کی بی سایته آبادیس رسیدم . با خید گیفتم بزار در این سایته ثبتی نام کنم.<br>و ایسمی مین تاشبیر است کی تاجیکی ها بی مین تاشبور می گوییتد.<br>خانه ما شهر دوشانبه، بولیواری محمد علی اف، کوشه 4 ، ساختمانه شیکاوری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کاهوس

١٣٩٧/٠٣/١٦
|

2 طبق داستان های ارمنستانی وقتی که ژ اِ ژ آله حرکت می کند ابر سیاه می شوند باران می آید و هندو کله ظهور می کند ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

3 شعر غضنفر شاه کاشانی
آیس پک
آیس پک
آیس پک

تمبر تک
تمبر تک

١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

4 بار = بور= دور= شور= شعور ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

5 چه اسمی داری !
من - هم - دوست- دارم - از- این - اسم -های - داشته- باشم#
١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

6 ما انار خواهیم ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

7 فل ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

8 ایزاک ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

9 پیش فروش که با آب مقدس تبخیر شده باشد ١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

10 روغن به زبان عربی ١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

11 در فرانسوی یعنی دیدار پزشک ١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

12 بدون اینترنت ١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

13 کسی که بار ش رز است. ١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

14 بای - بی ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

15 در زبان ترکی استانبولی می شود: گونش لنمک ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

16 در زبان ترکی استانبولی می شود: گونش ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

17 در زبان ترکی استانبولی می شود: کوجاک ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

18 در زبان ترکی استانبولی می شود: کارقاشا ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

19 در زبان ترکی استانبولی می شود: تانئدئک ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

20 در زبان ترکی استانبولی می شود: بلیرگین ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

21 در زبان ترکی استانبولی می شود: چوپ ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

22 در زبان ترکی استانبولی می شود: چوپلوک ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

23 در زبان ترکی استانبولی می شود: موتباک ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

24 در زبان ترکی استانبولی می شود: بارئشماک ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

25 در زبان ترکی استانبولی می شود: چوربا ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

26 در زبان ترکی استانبولی می شود: آسیا ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

27 در زبان ترکی استانبولی می شود: راحاتلئک ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

28 در زبان ترکی استانبولی می شود: گوک ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

29 در زبان ترکی استانبولی می شود: دنمک ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

30 در زبان ترکی استانبولی می شود: کولای ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

31 در زبان ترکی استانبولی می شود: دنی ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

32 در زبان ترکی استانبولی می شود: هور-اوزگور ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

33 در زبان ترکی استانبولی می شود: کوافور ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

34 در زبان ترکی استانبولی می شود: دیلک ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

35 لغف ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

36 در زبان ترکی استانبولی می شود: سوسلمک ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

37 در زبان ترکی استانبولی می شود: سوسلو ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

38 در زبان ترکی استانبولی می شود: سوسلنمک ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

39 در زبان ترکی استانبولی می شود: آدرس ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

40 در زبان ترکی استانبولی می شود: روبوت ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

41 در زبان ترکی استانبولی می شود: چیکلت ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

42 در زبان ترکی استانبولی می شود: انگلیز آناهتاری ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

43 در زبان ترکی استانبولی می شود: سون- سن ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

44 در زبان ترکی استانبولی می شود: آناهتار ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

45 در زبان ترکی استانبولی می شود: ایتفائیه ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

46 در زبان ترکی استانبولی می شود: یانقئن ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

47 در زبان ترکی استانبولی می شود: ماوی ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

48 در زبان ترکی استانبولی می شود: آتش ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

49 در زبان ترکی استانبولی می شود: مادن سویو ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

50 در زبان ترکی استانبولی می شود: شکر ١٣٩٧/٠٢/٢١
|