دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٣٣٧
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢,٣٣٣
لایک
لایک
١٣٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١٠ ماه پیش
دیدگاه
١

�پیشنهاد� می تواند به جای واژه ی �ایده� هم بکار برود. پیشنهاد: پیش، نهاد: آن چیزی که پیش کشیده شده است در نزد نهاد و خاطر شما. پارسی را پاس بداری ...

تاریخ
١٠ ماه پیش
دیدگاه
٠

بار: میوه. این کار گرفتاری به بار می آورد: این کار نتیجه و میوه اش گرفتاری است. به بارآوردن: نتیجه دادن، مستلزم چیزی بودن، باعث چیزی بودن. پارسی ...

تاریخ
١٠ ماه پیش
دیدگاه
٢

درونمایه: محتوی، ماده ی سخن، مضمون، فحوای کلام. . . پارسی توان واژه سازی بالایی دارد.

تاریخ
١٠ ماه پیش
دیدگاه
٠

درود بر شهاب گمان می برم واژه ی �اندرین� در این سرود کوتاه شده ی: اندر این. باشد. بدین چم که: در این پستی. . .

تاریخ
١٠ ماه پیش
دیدگاه
٢

سخته: وزن شده، معین شده، سنجیده شده، کشیده شده با ترازو، اندازه گیری شده، پیموده. . . این واژه یک واژه ی پارسی است.

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.