برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

طهماسب ابوالحسن بیگی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 خط برنامه ریز است وبزرگنمایی ندارد.این ایراد بزرگ را برطرف کنید.طهماسب ابوالحسن بیگی ١٣٩٨/١١/١٦
|

2 خط این برنامه ریز است.درشت نما بگذارید ١٣٩٨/١١/١٤
|