برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

طه نظمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اشفتگی(برای مثال بعد از انفجار) ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

2 حمال_گردن کلفت_عوضی ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

3 تادیب کردن
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

4 تقسیم کردن
١٣٩٧/٠٤/٢٥
|

5 مواد فروش ١٣٩٧/٠٤/٢٥
|

6 سفارشی ١٣٩٧/٠٤/٢٥
|

7 خودتی خودت(تنهای تنها) ١٣٩٧/٠٤/٢٠
|