رویا صالحی

رویا صالحی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهchop up١١:٣٦ - ١٣٩٧/١١/٠١تکه تکه کردنگزارش
76 | 1
obligation١١:٠٣ - ١٣٩٧/١١/٠١وظیفهگزارش
41 | 1
progress١٠:٣٣ - ١٣٩٧/١١/٠١پیشرفت کردنگزارش
136 | 2

فهرست جمله های ترجمه شدهguarantee١١:٢٢ - ١٣٩٧/١١/٠١
• Living together before you marry is no guarantee of future happiness.
قبل از ازدواج زندگی با هم نمی تواند شادی آینده را تضمین کند
5 | 0
obligation١١:٠٦ - ١٣٩٧/١١/٠١
• When teachers assign homework, students usually feel an obligation to do it.
وقتی معلم ها به دانش آموزان تکلیف می دهند، معمولا دانش آموزان احساس مسولیت می کنند
51 | 1
silly١٠:٢٥ - ١٣٩٧/١١/٠١
• My best friend tells me that I am silly to be upset about this.
بهترین دوست من به من می گوید که من احمق هستم که به خاطر این ناراحتم
7 | 4
silly١٠:٢٣ - ١٣٩٧/١١/٠١
• How silly of you to do that.
انجام این کار احمقانه است
7 | 3
stuffy١٠:١٠ - ١٣٩٧/١١/٠١
• This room seems stuffy - open a window.
این اتاق خیلی خفه است - پنجره را باز کنید
2 | 1