برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رویا صالحی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تکه تکه کردن ١٣٩٧/١١/٠١
|

2 وظیفه ١٣٩٧/١١/٠١
|

3 داروی بدون نسخه ١٣٩٧/١١/٠١
|

4 پیشرفت کردن ١٣٩٧/١١/٠١
|

5 به شدت ١٣٩٧/١١/٠١
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 guarantee
• Living together before you marry is no guarantee of future happiness.
• قبل از ازدواج زندگی با هم نمی تواند شادی آینده را تضمین کند
١٣٩٧/١١/٠١
|

2 obligation
• When teachers assign homework, students usually feel an obligation to do it.
• وقتی معلم ها به دانش آموزان تکلیف می دهند، معمولا دانش آموزان احساس مسولیت می کنند
١٣٩٧/١١/٠١
|

3 silly
• My best friend tells me that I am silly to be upset about this.
• بهترین دوست من به من می گوید که من احمق هستم که به خاطر این ناراحتم
١٣٩٧/١١/٠١
|

4 silly
• How silly of you to do that.
• انجام این کار احمقانه است
١٣٩٧/١١/٠١
|

5 stuffy
• This room seems stuffy - open a window.
• این اتاق خیلی خفه است -پنجره را باز کنید
١٣٩٧/١١/٠١
|