مریم عباسی

مریم عباسی

فهرست جمله های ترجمه شدهbitter١٩:١٨ - ١٤٠٠/٠٦/١٣
• We must take the bitter with the sweet.
باید تلخی رو با شیرینی بگیریم یا ازبین ببریم.
2 | 0