برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ابوالفضل طهماسبی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 گوشی مازنی - عصبانی کردن کسی ١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

2 گویش مازنی - شهاب سنگ ١٤٠٠/٠٢/٢٧
|

3 شهاب سنگ گویش مازنی ١٤٠٠/٠٢/٢٧
|

4 گويش مازني/ صبركن ١٤٠٠/٠٢/١١
|

5 گویش مازنی ، برآورده کردن حاجت ١٣٩٩/١٠/٠٢
|

6 گویش مازنی /شدم ١٣٩٩/٠٨/١١
|

7 گویش مازنی / بیشتر- زیاد ١٣٩٩/٠٨/١١
|

8 گوش مازنی / اومد ١٣٩٩/٠٨/١١
|

9 گویش مازنی بندپی / اومد ١٣٩٩/٠٨/١١
|

10 گویش مازنی / ناسزا گفت ١٣٩٩/٠٨/١١
|

11 گویش مازنی / شکسته شدن - در رفتن ١٣٩٩/٠٨/١١
|

12 گویش مازنی / چهار دست و پا راه رفتن ١٣٩٩/٠٨/١١
|

13 نام دیگر بخش شرقی آهنگرکلای بزرگ بابل ١٣٩٩/٠٨/١١
|

14 گویش مازنی / مخلوط آب و آرد ١٣٩٩/٠٨/١١
|

15 گویش مازنی / سنجاق ١٣٩٩/٠٨/١١
|

16 گویش مازنی / خمیازه ١٣٩٩/٠٨/١١
|

17 گویش مازنی /حیوانی که پیر شده و هنوز کوتاه قامت هست و قدش رشد نکرده باشد ١٣٩٩/٠٨/١١
|