برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نجمه ریخته گر

نجمه ریخته گر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 از کوره در رفتن
یهویی عصبانی شدن
خشمگین شدن
١٤٠٠/٠٢/١٤
|