برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ماهک قوامیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 In the name of God ١٣٩٨/٠٩/١٧
|