سروش دباغی

سروش دباغی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهمستعمره٢٣:٢٣ - ١٣٩٧/٠٦/٠٢کلنیگزارش
34 | 2
قیچی پشم زنی٠١:١٩ - ١٣٩٧/٠٦/٠٢کارد و~دوکاردگزارش
34 | 1
روح٢٣:٥٧ - ١٣٩٧/٠٥/٣١روانگزارش
9 | 2
تفسیر٢٣:٤٦ - ١٣٩٧/٠٥/٣١هزوارشگزارش
28 | 2
چرخیدن١١:٤٣ - ١٣٩٧/٠٥/٣١گردیدنگزارش
12 | 1
دستگاه تهویه مطبوع مرکزی١٤:٢٩ - ١٣٩٧/٠٥/٢٩هواسازگزارش
51 | 1
ترموسفر١٤:٢٠ - ١٣٩٧/٠٥/٢٩دماکرهگزارش
78 | 1
پرخور١٩:٠٢ - ١٣٩٧/٠٥/٢٨شکموگزارش
21 | 1
سهل انگاری١٨:٥٩ - ١٣٩٧/٠٥/٢٨تهاونگزارش
87 | 1
خیالی٠٢:١٤ - ١٣٩٧/٠٥/٢٨فرضی ~ فانتزیگزارش
28 | 1
بازار٠٢:١١ - ١٣٩٧/٠٥/٢٨واجار ~ وازارگزارش
69 | 2
غیر طبیعی٠٢:٠٥ - ١٣٩٧/٠٥/٢٨آنرمالگزارش
51 | 2
ارتفاع٢١:٠٧ - ١٣٩٧/٠٥/٢٧بلنداگزارش
28 | 2
ماگنت١٥:٥٠ - ١٣٩٧/٠٥/٢٦آهن رباگزارش
28 | 1
باران شدید١٥:٤٣ - ١٣٩٧/٠٥/٢٦رگبارگزارش
12 | 2
باحیا١٥:٣٧ - ١٣٩٧/٠٥/٢٦محجوب ~ معتدل ~ عفیف ~ آزرمگینگزارش
12 | 1
مهربان١٠:٤٨ - ١٣٩٧/٠٥/٢٦دلجو ~ رئوف~گزارش
48 | 4
واحد اندازه گیری شار مغناطیسی٢٢:٤٧ - ١٣٩٧/٠٥/٢٥ماکسولگزارش
195 | 4
از عیوب شعر٢٢:٤١ - ١٣٩٧/٠٥/٢٥اقواگزارش
34 | 1
زهر١٤:٢٦ - ١٣٩٧/٠٥/٢٥شرنگگزارش
71 | 2
پیش١٤:٢٣ - ١٣٩٧/٠٥/٢٥جلوگزارش
14 | 2
میدان١١:٣٧ - ١٣٩٧/٠٥/٢٤فلکهگزارش
57 | 2
دمل چرکی١١:٣٢ - ١٣٩٧/٠٥/٢٤آبسه~~کورک~~نوبکگزارش
115 | 1
خریدن١٤:٣٥ - ١٣٩٧/٠٥/٢٣ابتیاعگزارش
55 | 3
پافشاری کردن١٤:٣٤ - ١٣٩٧/٠٥/٢٣ابرام~اصرار~تاکید~الحاحگزارش
23 | 1
درخشش١٤:٢٣ - ١٣٩٧/٠٥/٢٣تابش ~ تالقگزارش
37 | 1
بی تجربه١٢:٥٦ - ١٣٩٧/٠٥/٢٣خامکارگزارش
74 | 1
افریننده١٢:٥٠ - ١٣٩٧/٠٥/٢٣صانعگزارش
28 | 1
وزیر لویی چهاردهم١٢:٣٩ - ١٣٩٧/٠٥/٢٣کلبر ~~ کولبر ~~ ژان باتیست کولبرگزارش
46 | 1
دید و نظر١٢:٢١ - ١٣٩٧/٠٥/٢٣نگاهگزارش
7 | 1
کشک١١:٠٥ - ١٣٩٧/٠٥/٢٣پینو ~~ بینوگزارش
60 | 3
مضراب٢١:١٢ - ١٣٩٧/٠٥/٢٢شکافهگزارش
55 | 1
میزبان٢١:٠٣ - ١٣٩٧/٠٥/٢٢مضیفگزارش
147 | 2
شکیبا١٤:٤٧ - ١٣٩٧/٠٥/٢٢صابرگزارش
80 | 2
ریشخند١٤:٤٦ - ١٣٩٧/٠٥/٢٢مسخرهگزارش
14 | 1
عنکبوت١٤:٤٣ - ١٣٩٧/٠٥/٢٢تارتنگزارش
55 | 1
مستراح١٤:٠٠ - ١٣٩٧/٠٥/٢٢مبالگزارش
9 | 1
از ان شکلات تهیه میشود١٣:٥٥ - ١٣٩٧/٠٥/٢٢کاکایوگزارش
14 | 0
بی باکی١٣:٤٥ - ١٣٩٧/٠٥/٢٢تهورگزارش
30 | 1
نوعی خاصی از ترکیبهای الی با بوی خوش١٣:١٢ - ١٣٩٧/٠٥/٢٢اروماتیکگزارش
172 | 1
قفل چوبی خانه های قدیمی١٢:٥٩ - ١٣٩٧/٠٥/٢٢کلونگزارش
9 | 0
مسافر پیاده٢١:٤٧ - ١٣٩٧/٠٥/٢١رهنوردگزارش
46 | 0
بیهوده٢١:٤٢ - ١٣٩٧/٠٥/٢١یابگزارش
133 | 3
گریخته١٦:١٨ - ١٣٩٧/٠٥/٢٠جستهگزارش
76 | 1
رمانی از اگاتا کریستی١١:٥٤ - ١٣٩٧/٠٥/٢٠راز پرونده مختومهگزارش
209 | 1
بادبان کشتی٠١:٢٠ - ١٣٩٧/٠٥/٢٠شراع شارعگزارش
62 | 1
نیم تنه بی استین١٩:١١ - ١٣٩٧/٠٥/١٩ژیلتگزارش
25 | 1
خشمگین١٩:٠٢ - ١٣٩٧/٠٥/١٩شرزهگزارش
90 | 2
بیماری١٣:٣٩ - ١٣٩٧/٠٥/١٨سقامگزارش
78 | 2
به یکدیگر ساییده شده١٣:٣٥ - ١٣٩٧/٠٥/١٨مماسگزارش
28 | 0