سهیلا کولیوند

سهیلا کولیوند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهplay to١٥:٠٨ - ١٤٠٠/٠٨/١٧روی . . . مانور دادنگزارش
2 | 0
endeavors١٢:٤٤ - ١٤٠٠/٠٨/١٧اقداماتگزارش
0 | 0
urgency١٨:٤٧ - ١٤٠٠/٠٨/١٦اهمیتگزارش
0 | 0
date night٠٠:٣٩ - ١٤٠٠/٠٨/١٥قرار دونفره قرار عاشقانهگزارش
0 | 0
indulgence١٩:٣٠ - ١٤٠٠/٠٨/١٤لوس بازی ننربازیگزارش
0 | 0
self construction١٩:١٠ - ١٤٠٠/٠٨/١٤خودسازیگزارش
0 | 0
limp along١٤:٤٧ - ١٤٠٠/٠٨/١٤لنگ زدن درجا زدن حرکت لاکپشتیگزارش
0 | 0
on autopilot١٤:٤٣ - ١٤٠٠/٠٨/١٤به صورت خودکار در حالت خودکار به طور طبیعی به صورت ناخودآگاه روی حالت اتوماتیک انجام کاری بدون نیاز به فکر و تلاشگزارش
0 | 0
lighten١٤:٢١ - ١٤٠٠/٠٨/١٤متعادل/تعدیل کردنگزارش
0 | 0
in the face of٢١:٤٠ - ١٤٠٠/٠٨/١٣با غلبه برگزارش
0 | 0
demands٢١:٢٥ - ١٤٠٠/٠٨/١٣مقتضیاتگزارش
2 | 0
dilute١٧:٢٢ - ١٤٠٠/٠٨/١٣کم کردن ارزش/قدرت چیزیگزارش
0 | 0
erode١٥:٢٥ - ١٤٠٠/٠٨/١٣کمرنگ کردن پایه های . . . را سست کردنگزارش
0 | 0
point fingers at١٥:١٧ - ١٤٠٠/٠٨/١٣انگشت اتهام را به سوی دیگری گرفتن تقصیر را به گردن دیگری انداختنگزارش
0 | 0
reel٠٠:٢٠ - ١٤٠٠/٠٨/١٢سردرگم بودن منگ بودن در بهت/شوک به سر بردنگزارش
2 | 0
communicate٠٠:٣٦ - ١٤٠٠/٠٨/١١مطرح کردن عنوان کردنگزارش
0 | 0
dynamic٠٠:٢٦ - ١٤٠٠/٠٨/١١جریان مسیرگزارش
0 | 0
critical٢٢:٤٤ - ١٤٠٠/٠٨/١٠سرزنشگرگزارش
2 | 0
baggage١٧:٢٢ - ١٤٠٠/٠٨/١٠عقدۀ روحی بار عاطفی منفیگزارش
0 | 0
arise٢٢:٥٩ - ١٤٠٠/٠٨/٠٧سر راه سبز شدن سر و کله ی . . . پیدا شدنگزارش
0 | 0
happily ever after٢١:٥٧ - ١٤٠٠/٠٧/٢٧خوشبختی دائمیگزارش
0 | 0
bypass٢١:٣٦ - ١٤٠٠/٠٧/٢٧قلم گرفتنگزارش
2 | 0
stonewalling١٦:٥٨ - ١٤٠٠/٠٧/٠١قهر بی اعتناییگزارش
2 | 0
stonewall١٦:٥٧ - ١٤٠٠/٠٧/٠١قهر کردن بی اعتنایی کردن دوری جستنگزارش
0 | 0
reactivity١٦:٢٨ - ١٤٠٠/٠٧/٠١تحریک پذیری زودرنجی آسیب پذیری انفعالی بودن واکنش گراییگزارش
2 | 0
self evolution٠٠:١٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣خودتکاملیگزارش
0 | 0
playfulness١٧:٠٨ - ١٤٠٠/٠٦/١٠خوش گذرانی شوخ و شنگیگزارش
0 | 0
game for anything١٩:٣٢ - ١٤٠٠/٠٦/٠١پایه بودن مشتاق و آماده بودنگزارش
0 | 0
lovemaking٢٢:١٦ - ١٤٠٠/٠٥/٣١معاشقهگزارش
0 | 0
sapping٢٢:٥٣ - ١٤٠٠/٠٥/٣٠کمرشکن طاقت فرساگزارش
2 | 0
desirability٢٠:٥٧ - ١٤٠٠/٠٥/٢٩جذابیت جنسیگزارش
0 | 0
be in touch٢٠:٥٤ - ١٤٠٠/٠٥/٢٩be, etc. in/out of ˈtouch ( with something ) have/not have recent knowledge or news of something, and so fully/not fully understand it شناخت داشتن د ... گزارش
0 | 0
mind blowing١٩:٥٥ - ١٤٠٠/٠٥/٢٦انفجاری محسورکننده تکان دهنده باعث سوت کشیدن سر باعث پراندن عقلگزارش
5 | 0
cover a lot of ground١٧:٢٩ - ١٤٠٠/٠٥/٢٦to travel over a great distance; to investigate a wide expanse of land To review a large amount of information or discuss many topics to deal with mu ... گزارش
0 | 0
marital affair١٩:٤٩ - ١٤٠٠/٠٥/٢٤رابطه ی نامشروعگزارش
0 | 0
in return٠١:٠٠ - ١٤٠٠/٠٥/٢٤متقابلاًگزارش
2 | 0
dilute٠٠:٣٣ - ١٤٠٠/٠٥/٢٤سرسری گرفتنگزارش
0 | 0
black and white١٧:١٧ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣خوب و بد غلط و درست شفاف مبرهن بدون ابهامگزارش
0 | 0
self honesty١٩:١٤ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢خودصداقتیگزارش
0 | 0
project into the future١٨:٤٢ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢عاقبت اندیشی کردن آینده را تجسم کردنگزارش
0 | 0
flippantly١٧:٣٩ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢سرسریگزارش
2 | 0
blamecasting١٩:٤٩ - ١٤٠٠/٠٥/٢١به دنبال مقصر بودنگزارش
0 | 0
mouth off١٨:٣٧ - ١٤٠٠/٠٥/٢١حاضرجوابیگزارش
9 | 0
self reflect٠٠:٠٤ - ١٤٠٠/٠٥/٢٠خودکاوی کردنگزارش
2 | 0
disbelief٢٣:٣٤ - ١٤٠٠/٠٥/١٩بی اعتمادی بی ایمانیگزارش
2 | 0
reconnect٢٢:٤٢ - ١٤٠٠/٠٥/١٩مصالحه آشتیگزارش
2 | 0
beneath١٨:١٢ - ١٤٠٠/٠٥/١٩پشت پردهگزارش
2 | 0
for a moment٠٠:٥١ - ١٤٠٠/٠٥/١٨قدری چند لحظهگزارش
5 | 0
miscommunication٠٠:٤٢ - ١٤٠٠/٠٥/١٨سوء برداشتگزارش
5 | 0
go south٢٢:٤٨ - ١٤٠٠/٠٥/١٧در رفتن ناپدید شدن افت کردن ارزش خود را از دست دادن به نتیجه نرسیدن با شکست مواجه شدن رها کردن دست کشیدنگزارش
9 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهframe of mind١٤:٥٥ - ١٤٠٠/٠٨/١٤
• He went off to work in a pleasant frame of mind.
او با حال روحی خوبی به سرکار رفت
0 | 0