برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سهیلا کولیوند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 خشونت آمیز
با داد و فریاد
پرخاشگرانه
تند و تیز
١٤٠٠/٠٥/٠٥
|

2 گرفتار شدن
غرق شدن
اسیر شدن
١٤٠٠/٠٥/٠٥
|

3 آزرده
رنجیده
١٤٠٠/٠٥/٠٤
|

4 پرمهر ١٤٠٠/٠٥/٠٤
|

5 کم و کاستی ١٤٠٠/٠٥/٠٤
|

6 گواه بودن
گویا بودن
نمایانگر بودن
مبین بودن
١٤٠٠/٠٥/٠٤
|

7 فرضاً
مثلاً
فرض می کنیم
١٤٠٠/٠٥/٠٤
|

8 خودانزجاری ١٤٠٠/٠٥/٠٣
|

9 مهرورزی
ملاطفت
١٤٠٠/٠٥/٠٣
|

10 هنگام نیاز ١٤٠٠/٠٥/٠٣
|

11 پردردسر
١٤٠٠/٠٥/٠٣
|

12 قضاوت سنجیده ١٤٠٠/٠٥/٠٣
|

13 جمع شدن اشک در چشم ١٤٠٠/٠٥/٠٢
|

14 سردرآوردن
پی بردن
مطلع شدن
آگاه شدن
١٤٠٠/٠٥/٠٢
|

15 غیرتصنعی ١٤٠٠/٠٥/٠١
|

16 منع کردن
محروم کردن
١٤٠٠/٠٥/٠١
|

17 خودمحوری ١٤٠٠/٠٥/٠١
|

18 مسئله را ختم به خیر کردن ١٤٠٠/٠٤/٣١
|

19 به قضیه فیصله دادن
ماجرا را جمع کردن
١٤٠٠/٠٤/٣١
|

20 بازخورد ارائه دادن ١٤٠٠/٠٤/٣١
|

21 نتیجه گیری شتاب زده/زودهنگام ١٤٠٠/٠٤/٣١
|

22 حرکتی غیرارادی/نسنجیده ١٤٠٠/٠٤/٣١
|

23 واکنشی تاخودآگاه و بدون تفکر ١٤٠٠/٠٤/٣١
|

24 سوال ناقص/سوال نیمه تمام/ سوال معلق ١٤٠٠/٠٤/٢٨
|

25 در مسیر هدف حفظ کردن/نگه داشتن
١٤٠٠/٠٤/٢٣
|